มีการพิจารณากันอย่างแพร่หลาย  สำหรับเรื่อง การจัดเครื่องแบบพนักงาน  บางกระแสมองว่า คนรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Y ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  ในการจัดเครื่องแบบพนักงาน  ซึ่งมองว่าเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ ของบริษัทที่ค่อนข้างเยอะมากมาย  และเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เป็นตัวเงินสำหรับองค์กร  จัดแล้วพนักงานไม่ชอบจะจัดไปทำไม  นั่นคือกระแสของพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่

สำหรับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือ  ในฐานะผู้บริหาร  ที่เป็นนายทุน  ที่จะต้องมองภาพองค์รวม  ว่าถ้าบริษัทไม่จัดเครื่องแบบให้กับพนักงานแล้ว  การบริหารจัดการที่จะต้องมีความจำเป็น จะต้องใช้เครื่องแบบเป็น  ตัวสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ของบริษัท  จะทำอย่างไร

ผู้เขียนเคยมีผู้บริหารองค์กรแห่งหนึ่ง  ได้สอบถามข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า  จากการสำรวจองค์กรในภาพรวมว่า  พนักงานรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบเครื่องแบบ  ถ้าบริษัทจัดเครื่องแบบแล้ว  จะทำให้ไม่ได้รับการตอบรับจากคนรุ่นใหม่  จะทำอย่างไรดี    ผู้เขียนมองเรื่อง การจัดสวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน  เป็นสองมุมมอง  กล่าวคือ  ภายในองค์กรที่มีพนักงานมีความหลากหลายตำแหน่งงาน  ที่อยู่ภายในองค์กร  เราอาจจะต้องแยกออกว่า  ตำแหน่งงานใดที่จะต้องให้มีการใส่เครื่องแบบในการปฏิบัติงานบ้าง  เพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้อง  ให้เกิดการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น  เช่น  พนักงานที่เป็นระดับ แรงงาน  ที่จะต้องทำงานเป็นกะ  บริษัทระบุไว้ว่าจะต้องให้พนักงานได้สวมใส่เครื่องแบบที่มีชนิดสีที่แตกต่างกัน  เพื่อสะดวกในการจัดรถรับส่งพนักงาน หรือ การคำนวณอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน  ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการบริหาร  เราคงต้องดำเนินการ  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง  ที่ธุรกิจโรงพยาบาล ในหน่วยงานที่เป็น Ward เด็ก  โรงพยาบาลจะกำหนดให้พยาบาล ได้สวมใส่เครื่องแบบที่เป็นชุดที่ โรงพยาบาลจัดให้เป็นกรณีพิเศษ   ไม่ใช่เครื่องแบบพยาบาล  เพราะว่า  การที่พยาบาลสวมใส่เครื่องแบบพยาบาล  เด็กมักจะร้องไห้เสมอ  เพราะว่าอาจจะเป็นการที่ บิดา มารดา  ได้เลี้ยงดูบุตรมาตั้งแต่เด็ก  ว่าถ้าเด็กร้อง จะให้ หมอฉีดยา  เด็กก็จะกลัวและหยุดร้องไห้  เมื่อมาโรงพยาบาล  เด็กเจอแพทย์  พยาบาล  จะเกิดความกลัวเกิดขึ้น   นโยบายของผู้บริหาร  จึงจำเป็นต้องให้พยาบาล และแพทย์  ได้สวมเครื่องแบบอีกประเภทหนึ่งที่จัดเตรียมไว้ให้  ซึ่งไม่ใช้เครื่องแบบพยาบาล  สำหรับประเด็นนี้  บริษัทก็ควรจะบังคับให้พนักงานได้สวมใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด  เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกัน

สำหรับกรณีการจัดเครื่องแบบพนักงาน  ผู้บริหารองค์กร อาจจะต้องพิจารณาว่า บริษัทมีนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเครื่องแบบให้หน่วยงานใดบ้าง  ที่ให้เกิดความเป็นเอกภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้าน เรื่อง การบริหารจัดการ  ภาพลักษณ์ของบริษัท  และความจำเป็นของทางด้านลูกค้าที่เข้ามารับบริการ  ผู้บริหารองค์กร  สามารถที่จะกำหนดให้พนักงานดังกล่าวได้สวมใส่เครื่องแบบของบริษัทได้  และในกรณีที่บางหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสวมใส่  ก็ไม่ต้องจัดสวัสดิการเครื่องแบบพนักงานให้  ก็พอที่จะเป็นเหตุผลให้กับพนักงาน  ที่เป็นทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่  ให้เกิดการยอมรับแนวคิด และความจำเป็นที่ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นได้