องค์กรจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของระดับหัวหน้างาน  เพื่อที่จะให้ระดับหัวหน้าไปสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับลูกน้องในสายบังคับบัญชาของตัวเอง  ซึ่งในระดับหัวหน้าสิ่งที่ต้องพึงมีของการเป็นหัวหน้าเลยก็คือ

  1. หัวหน้าต้องอ่านคนออก
  2. หัวหน้าต้องบอกคนเป็น
  3. หัวหน้าต้องเห็นคนชัด

หัวหน้าต้องอ่านคนออก  หมายถึง  บทบาทของหัวหน้างานสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กร  ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจทักษะในการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่องค์กรพึงประสงค์  ฉะนั้นหัวหน้า ควรจะต้องทำความเข้าใจ ในการสรรหาคัดเลือกคน  ทักษะในการสัมภาษณ์พนักงาน เพื่อให้ได้คนเก่งและคนดีเข้ามาร่วมงานภายในองค์กร  ถ้าเลือกคนผิดตั้งแต่เริ่มแรก  ก็จะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวของหน่วยงานได้  ทักษะอันดับแรกเลยก็คือ หัวหน้าจำเป็นจะต้องเข้าใจในงานการสรรหาคัดเลือกคนเข้ามาร่วมงานเสียก่อน

หัวหน้าต้องบอกคนเป็น   เมื่อได้รับพนักงานเข้ามาร่วมงานแล้ว  สิ่งที่หัวหน้าต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองก็คือ ต้องดำเนินการสอนงานน้อง  โค้ชชิ่ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ว่าน้องมีความเข้าใจลักษณะงานมากน้อยเพียงใด และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่  ซึ่งในส่วนนี้หัวหน้าจะต้องมีความใส่ใจและมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนงาน พัฒนาลูกน้อง  พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการให้ไปปฏิบัติงาน  การควบคุม เพื่อให้ได้งานจากลูกน้อง ค้นหาศักยภาพของลูกน้องให้ได้งานตามที่เขาถนัดและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

หัวหน้าต้องเห็นคนชัด   ภายในหน่วยงานของตัวเอง  หัวหน้าจำเป็นจะต้องมีบทบาทในการประเมินผลงานของลูกน้อง และสามารถบอกได้ว่า สิ่งที่ลูกน้องปฏิบัติงานมา มีจุดดีและจุดบกพร่องในด้านใดบ้าง  เพื่อหาทางแก้ไขหรือไม่ก็ตักเตือน กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือต่ำกว่ามาตรฐานที่ได้ตั้งไว้

ถ้าหัวหน้ามีความเข้าใจในบทบาททั้ง 3 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น  ก็จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา และมีสมรรถนะที่สูงขึ้นสำหรับองค์กรด้วยเช่นกัน  การที่จะมีทักษะดังกล่าวได้ จำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการฝึกฝน การสร้างแรงจูงใจ การใช้คำพูดเชิงจิตวิทยาเข้ามาช่วย โน้มน้าวเพื่อให้ลูกน้องได้ปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ และเต็มใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  นั่นคือศิลปอย่างหนึ่ง ที่ผู้บังคับบัญชาควรจะต้องมีไว้  เพื่อสร้างเสริมบารมีให้เกิดขึ้นให้กับตัวเอง

 

 

ดร.กฤติน   กุลเพ็ง   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอโอดีคอนเซาท์ติ้ง แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน