มีบางบริษัทที่ใช้เทคนิคการสรรหาจากบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในองค์กร  เพราะว่าจะทราบถึงความเชี่ยวชาญ และทักษะในการทำงานในหน้าที่นั้นอยู่แล้ว  ซึ่งในทางปฏิบัติหัวหน้างาน จะอาศัยความสัมพันธ์ที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ชักชวนให้มาสมัครงานที่บริษัท  โดยส่วนใหญ่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพราะว่าบริษัทผู้รับเหมา ถ้าเทียบสวัสดิการโดยรวม  ความมั่นคง และ การเติบโตในหน้าที่การงานย่อมสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้ จึงตัดสินใจมาทำงาน   ก็จะเป็นช่องทางการสรรหาอีกช่องทางหนึ่ง ที่นิยมทำกันในยุคปัจจุบัน

ในโรงงานส่วนใหญ่  จะมีบริษัทที่รับเป็นผู้รับเหมา รับงานต่อจากบริษัทไปทำ หรือตัดตอนการทำงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่  ไม่ต้องไปจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น  ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้ว  การใช้ผู้รับเหมาจะมีค่าแรงที่ถูกกว่าการจ้างพนักงานเพิ่มนั่นเอง  ในทางปฏิบัติ การที่บริษัทผู้รับเหมาส่งพนักงานมาปฏิบัติงานในบริเวณโรงงานเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป  สิ่งที่เป็นข้อดีส่วนหนึ่งก็คือ  การทราบถึงข้อมูลการปฏิบัติงาน  ทักษะความรู้  ความสามารถ  ทัศนคติ ของพนักงานที่เป็นผู้รับเหมา

ในกรณีที่บริษัทอยากจะรับพนักงานเพิ่ม  ก็สามารถคัดเลือกจากบริษัทผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงาน  มาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ  ซึ่งการติดต่อก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ที่จะต้องเป็นแมวมองพนักงานที่เป็นผู้รับเหมาเอาไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแล  ผู้รับเหมาส่วนงานนั้นอยู่

เมื่อทำการติดต่อผู้รับเหมา  ในลักษณะนี้  โดยส่วนใหญ่พนักงานอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอยู่แล้ว  เพราะว่าได้รับอัตราค่าจ้าง สวัสดิการ และโบนัส  ที่ดีกว่าบริษัทผู้รับเหมา  เมื่อรับเข้าเป็นพนักงานแล้ว  บริษัทผู้รับเหมาก็จะขาดบุคคลากร  ก็จะเป็นหน้าที่ของ บริษัทผู้รับเหมาหาพนักงานเข้ามาเพิ่มตามสัญญา  พูดกันง่ายๆ เหมือนกับมาทดลองงานในตำแหน่งผู้รับเหมาก่อน  ถ้าผลการปฏิบัติงานดี  ก็จะมีโอกาสได้เลื่อนชั้นมาเป็นพนักงานบริษัทนั่นเอง

ผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมา  ก็จะต้องตกในภาวะจำยอม  ที่จะต้องเสียอัตรากำลังไปให้กับบริษัท  จะว่าไปบางบริษัทมีแนวปฏิบัติที่เขียนไว้อย่างชัดเจน เปิดเผยไว้เลยว่า  บริษัทจะรับบรรจุ เข้ามาเป็นพนักงานประจำ  จากบริษัทผู้รับเหมา  โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด  ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พนักงานที่เป็นผู้รับเหมา  ที่เข้ามาปฏิบัติงาน  พยายามจะวางตัวในการทำงานให้กับบริษัท ด้วยความทุ่มเท  ช่วยกิจกรรมของทางบริษัทมาโดยตลอด  จนได้รับความไว้วางใจ

วิธีนี้จะมีส่วนที่ดีก็คือ สามารถมองเห็นผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจน  โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสัมภาษณ์ให้เหนื่อย  บางครั้งการสัมภาษณ์ที่ใช้เวลาไม่มาก  ก็อาจจะมองผิดไปก็ได้  วิธีการนี้ก็จะแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้าที่มีประสบการณ์ไม่มาก ในการมองคนเข้ามาเป็นพนักงาน  และส่วนที่ดีข้อหนึ่งก็คือ  สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดีกับหัวหน้า  เพราะว่าได้ใช้เวลาในการทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว

ข้อเสีย

  1. ส่วนหนึ่งอาจจะทำให้ผลงานของบริษัทโดยรวม  มีผลงานที่ไม่ดี เพราะว่าบริษัทรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ดีมาเป็นพนักงานบริษัท ทำให้งานดังกล่าวขาดคนปฏิบัติงาน
  2. พนักงานที่ถูกบรรจุมาเป็นพนักงานบริษัท  การยอมรับจากเพื่อนพนักงานผู้รับเหมาจะไม่ค่อยดี  เพราะว่าเติบโตมาด้วยกัน

ข้อดี

  1. การคัดเลือกพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน  มีโอกาสผิดพลาดน้อยลง  เพราะมีประวัติการทำงาน  ในองค์กรมาพอสมควร
  2. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าภายในหน่วยงานได้ดี
  3. เป็นช่องทางหนึ่งของการสรรหาคนเข้าสู่องค์กร  ที่มีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
  4. เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานผู้รับเหมา ปฏิบัติตัวในทางที่ดี

 

 

 

ดร.กฤติน   กุลเพ็ง   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอโอดีคอนเซาท์ติ้ง แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน