การสัมภาษณ์พนักงานที่มีผู้ถูกสัมภาษณ์เข้ามารับการสัมภาษณ์ในองค์กรเป็นจำนวนมากที่เกิน 10  คนขึ้นไป  ทีมงานคณะกรรมการสัมภาษณ์จะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรที่ จะทำให้คณะกรรมการสัมภาษณ์  ได้สรุปผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   จากมูลเหตุที่ผู้เขียนได้พยายามให้ผู้บริหารองค์กรได้เห็นถึงความสำคัญ  ถึงกระบวนการขั้นตอนในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร  ที่เข้ามาสัมภาษณ์ภายในองค์กร  ซึ่งต้องยอมรับว่า  การที่จะนัดผู้ถูกสัมภาษณ์ได้นั้น  เป็นสิ่งที่ยากเย็น  เพราะว่าต้องยอมรับว่า  ผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่  ไม่ค่อยตรงต่อเวลา หรือบางครั้งอาจจะไม่มาตามที่ได้นัดหมายก็เป็นได้

การบริหารการสัมภาษณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราว่าถือเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทส่วนหนึ่ง และเวลาในการสัมภาษณ์ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่า  ผู้บริหารใช้เวลาในการสัมภาษณ์มากน้อยเพียงใด  นั่นคือต้นทุนขององค์กร  ที่มีคณะกรรมการสัมภาษณ์ ที่มีอัตราเงินเดือนสูงๆ  มานั่งสัมภาษณ์พนักงานเป็นเวลานานๆ  จะทำให้เกิดต้นทุนที่สูงกว่าองค์กรคู่แข่ง   ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่เป็นผู้บริหารด้วยกัน   สิ่งที่เป็นปัญหาจากการสรุปผลการสัมภาษณ์  จากคณะกรรมการสัมภาษณ์  มักจะเป็นประเด็นปัญหามากที่สุด  กล่าวคือ  คณะกรรมการบางท่าน  ไม่สามารถจำพฤติกรรมผู้ถูกสัมภาษณ์หรือรายละเอียดการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสัมภาษณ์ได้  เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคณะกรรมการไม่ได้จดบันทึกเอาไว้  และส่วนหนึ่งเกิดจากความจำของคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่มีอายุค่อนข้างมาก  มีความสับสนระหว่างผู้ถูกสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร    จึงทำให้ประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์ลดลง  โอกาสตัดสินใจ เลือกผู้ถูกสัมภาษณ์ผิดก็เป็นได้สูง  เพราะว่าเกิดจากเหตุผลดังกล่าว

วิธีการที่จะให้คณะกรรมการสัมภาษณ์  ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรจะดำเนินการอย่างไร  กรณีที่มีผู้สมัครมาเข้ารับการสัมภาษณ์คราวละมากๆ  ที่เกิน  10  ขึ้นไป  ประธานการสัมภาษณ์  ควรจะใช้วิธีเบรกการสรุปผลของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  เมื่อมีการสัมภาษณ์ผ่านไปจำนวนประมาณ  3   คน  แล้วดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกครั้งหนึ่ง  เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนของคณะกรรมการสัมภาษณ์ได้   ซึ่งจะทำให้การพิจารณาการคัดเลือกพนักงานจากการถูกสัมภาษณ์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรณีที่บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่เข้ารับการสัมภาษณ์ผิดจากความเป็นจริง จะทำให้บริษัทได้เสียโอกาส  ที่จะได้ผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติของบริษัท  และประเด็นที่ได้เกิดจากคณะกรรมการสัมภาษณ์อีกด้วย  จะเป็นสิ่งที่ดูไม่ค่อยดีนักสำหรับองค์กร  การที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ หาข้อสรุปได้ช้าและไม่เป็นเอกภาพ  ก็จะยิ่งทำให้เสียเวลาในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร  ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมาขององค์กร  แทนที่จะเอาเวลาไปทำหน้าที่อื่นๆ  ต้องมาเสียเวลาในสิ่งที่ไม่ได้วางแผนการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี  จึงขอฝากไว้ให้กับทางหน่วยงาน HR  ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้าสู่องค์กร  ต้องเป็นผู้เสนอแนวทางในการสัมภาษณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อผู้บริหาร  เพราะสาเหตุปัญหาตามที่ได้กล่าวมา