การให้พนักงานสามารถเปลี่ยนวันหยุดได้ตามความเหมาะสม  เมื่อพนักงานมีความจำเป็นที่กรณีวันหยุด  แต่ไม่สามารถหยุดได้  เพราะอาจจะเกิดจากงานไม่เสร็จ หรือลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเยี่ยมกิจการ  เครื่องจักรเสียหายต้องทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  เป็นต้น

การเปลี่ยนวันหยุดของพนักงานย่อมเกิดขึ้นได้  เพราะว่าเป็นวันหยุดของพนักงานแล้ว  พนักงานไม่ได้หยุด  จึงขออนุมัติหัวหน้าเปลี่ยนวันหยุดไปเป็นวันอื่น  ซึ่งถ้าเป็นกรณีลักษณะนี้  ก็จะสามารถเปลี่ยนวันหยุดได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะอยู่ภายในอาทิตย์เดียวกัน  เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาผิดกฎหมายแรงงานได้

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบ    กรณีที่ผู้เขียนได้พบจากบางบริษัทที่มีข้อซักถามจากฝ่ายบุคคลว่า  มีกรณีพนักงานเปลี่ยนวันหยุด  โดยนำวันหยุดในอนาคตมาหยุดก่อนจะได้หรือไม่  ซึ่งจะมีพนักงานได้อ้างเหตุผลถึงความจำเป็นที่จะต้องนำมาหยุดก่อน  หลากหลายเหตุผล   ตามทัศนะของผู้เขียน  ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะให้นำวันหยุดในอนาคต ของพนักงานมาใช้หยุดก่อน  เพราะการนำวันหยุดในอนาคตมาใช้ก่อน  อาจจะเกิดปัญหาพนักงาน  ใช้ช่องทางในการที่จะออกจากองค์กรอยู่แล้ว  ขอหยุดไปก่อน  โดยบริษัทไม่สามารถที่จะติดตามพนักงานมาทำชดเชยได้  ซึ่งจะเป็นปัญหาตามมาอีกมากมาย  ถึงแม้ว่ามีบางหน่วยงานการันตี  มาจากหัวหน้างานแล้วก็ตาม  ก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดๆ  เกิดความเสี่ยงตามมา  เพราะจะเป็นการปฏิบัติที่อาจจะมีบางหน่วยงานให้  และบางหน่วยงานไม่ให้  ก็จะยิ่งทำให้การปฏิบัติงานของฝ่าย HR ลำบากมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนวันหยุดของพนักงาน  จึงควรจะยึดถือแนวปฏิบัติที่  กรณีพนักงานเป็นวันหยุด  แต่ไม่สามารถหยุดได้ เพราะเหตุมีความจำเป็นจากเครื่องจักรเสียกะทันหัน มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของบริษัท   การเปลี่ยนวันหยุดในลักษณะนี้  สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการอนุมัติเปลี่ยนวันหยุดได้