สำหรับช่องทางที่บริษัทได้นิยมใช้กันมาตลอด  อีกช่องทางหนึ่ง   โดยบริษัทใช้พื้นที่ของบริษัทเอง  เป็นพื้นที่ในการโฆษณา ประกาศรับสมัครพนักงาน   ลักษณะป้ายจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก  ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่จะรับมากน้อยเพียงใด  ถ้าในกรณีที่บริษัทมีความต้องการที่จะรับพนักงานเป็นจำนวนมาก  ก็ควรจะใช้ Bill Board  ที่มีลักษณะขนาดใหญ่  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ  ให้ผู้สมัครเข้ามาสู่องค์กร  แต่ในทางกลับกันถ้าองค์กรมีจำนวนพนักงานขาดไม่มาก ก็สามารถใช้การประกาศบริเวณหน้าบริษัท  อาจจะไม่ต้องใหญ่มาก  เพื่อเพียงแต่จะรับสมัครพนักงานเข้ามาทดแทน ในตำแหน่งทีว่างเท่านั้น

การทำประกาศในลักษณะดังกล่าว  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  จะมีการออกแบบประกาศ  ที่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานว่าง  ได้อัตตโนมัติ  ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการทำประกาศได้  หรือบางบริษัท ได้พัฒนารูปแบบ Bill Board ให้เป็นระบบดิจิตอล   โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประกาศรับสมัครพนักงาน  ก็จะทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น   ซึ่งการลงโฆษณาในลักษณะนี้  มักนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  ตามบริษัททั่วไป  เพราะเป็นวิธีหนึ่ง  ที่จะได้ผู้สมัครในชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท   ในทางปฏิบัติจะเป็นส่วนที่ดีสำหรับองค์กรด้วย  เพราะว่าบริษัทจะได้พนักงานที่มีที่อยู่อาศัย  ใกล้ๆบริเวณโรงงาน  สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน  จะเป็นผลดีต่อบริษัท ในทางการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน  สามารถบริหารได้ง่ายขึ้นนั่นเอง  ยกตัวอย่าง  ถ้าเป็นกรณีที่พนักงาน  มีที่อยู่อาศัย อยู่ใกล้บริเวณบริษัท  สิ่งที่บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คือ การจัดรถรับส่งพนักงาน   ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง  เป็นต้น

ผู้เขียนได้มีตัวอย่างบางบริษัทที่ได้จัดทำ  Bill Board  หรือ cut out   เอาไว้  เพื่อเป็นการรับพนักงานเข้ามาทดแทน  ในตำแหน่งที่ขาดบางตำแหน่งเท่านั้น

 

png

 

 

ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น  เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นว่า  การประกาศรับสมัครงานที่โฆษณาในลักษณะนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีสาขาอยู่ตามชุมชนของบริษัทตั้งอยู่  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสมัครงาน ณ บริเวณสำนักงานใหญ่  ซึ่งจะไม่สะดวกสำหรับผู้สมัครที่ติดภารกิจ และยังทำให้ผู้สมัครได้ตัดสินใจเลือกบริษัทอื่น  ที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่

วิธีนี้ยังได้รับความนิยมสำหรับองค์กรโดยทั่วไป  เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย สะดวกในการติดตั้ง  พนักงานที่สาขาสามารถดำเนินการได้เลย  โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางมาจัดทำให้ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดก็ใช้ได้เฉพาะบางตำแหน่งงานที่เป็น ในระดับต่ำ เท่านั้น  ถ้าเป็นพนักงานในระดับสูง  จะไม่ค่อยสนใจประกาศในลักษณะนี้  ฉะนั้นหน่วยงานฝ่ายบุคคลากรก็ต้องพิจารณาด้วยว่า ตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตำแหน่งอยู่ในกลุ่มงานใด  ก็จะสามารถเลือกใช้ช่องทางในการสมัครรับพนักงานได้ถูกต้องตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย

  1. มีข้อจำกัดสำหรับการรับสมัครพนักงานที่มีตำแหน่งในระดับล่าง เท่านั้น
  2. การติดประกาศผ่านช่องทางนี้  ถ้าองค์กรไม่มีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย ตลอดเวลา  ก็จะทำให้เกิดความไม่น่าสนใจ

         ข้อดี

  1. บริษัทได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ตรงตามความต้องการ
  2. สะดวกในการติดตั้ง พนักงานสาขาสามารถดำเนินการได้
  3. ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท
  4. เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  เพราะว่าบางตำแหน่งที่รับสมัคร ให้มีการปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น  ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้สมัคร  ที่ว่างในเวลาดังกล่าว

 

ดร.กฤติน   กุลเพ็ง   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอโอดีคอนเซาท์ติ้ง แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน