การใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารคน

จากที่กระบวนการทำงานของทางด้าน HR ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่  จะมีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการงาน HR  เกือบทั้งนั้น  สิ่งที่งานด้าน Line อยากให้หน่วยงาน HR เข้ามาช่วยเหลืองานให้มากที่สุดคือ การะบวนการสรรหาและคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กร  สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจุบัน  อาจจะไม่สอดคล้องกับระบบการทำงานในยุคใหม่  จึงอยากให้มีการทบทวนเสียใหม่  ยกตัวอย่างเช่น  การเดินทางเข้ามาเพื่อจะกรอกใบสมัคร เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานในเบื้องต้น  อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไป  แก้ไขโดยการให้ผู้สมัคร ได้ดำเนินการโหลดใบสมัครผ่านทางเวบไซด์  นำมากรอกรายละเอียด และส่งมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้  ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอน  ขั้นตอนในการสัมภาษณ์  ที่เป็นการสกรีนเบื้องต้นจากหน่วยงาน HR นั้น ก็อีกเช่นกัน  ให้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่  ใช้แล้วไม่เกิดปัญหาเช่น การสัมภาษณ์ทางโปรแกรม Line  ผ่านโปรแกรม Skype  เป็นต้น  สิ่งที่ได้กล่าวมานั้น  เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานด้าน Line  เพื่อที่จะให้ย่นระยะเวลาในการสรรหาคัดเลือกคน ให้เร็วขึ้น  ได้ผู้สมัครมาร่วมงานภายในองค์กรได้เร็วขึ้น  การขาดอัตรากำลังของหน่วยงานที่ประสบปัญหาอยู่ก็จะหมดไป

นั่นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการของการรับคน  ที่หน่วยงาน HR จะมีส่วนช่วนด้าน Line ให้ได้รับประโยชน์มากขึ้น  ซึ่งในกระบวนการทำงานอาจจะยังไม่จบลงแค่นี้  สิ่งที่หน่วยงาน HR ควรจะต้องคิดต่อไปอีกว่า  สิ่งที่จะนำมาช่วยให้เกิดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานลงมีอีกหรือไม่  หลังจากผ่านกระบวนการรับคนเข้ามาสู่องค์กรแล้ว  สิ่งที่เป็นงานจะต้องทำอีกก็คือ งานการเก็บข้อมูลแฟ้มประวัติ ของพนักงานที่เข้าใหม่  โดยส่วนใหญ่ หน่วยงาน HR จะนิยมเก็บเป็นเอกสาร  ถ้าได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเป็นระบบอิเลคทรอนิคส์ แทนการใช้เอกสาร  ก็จะสะดวกในการเก็บข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งไม่ต้องให้บริษัทต้องหาพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารพนักงานที่เป็นห้องเฉพาะและเป็นความลับด้วย   การเก็บเป็น File ข้อมูล โดยมีระบบการ แบ็คอัพข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ก็จะยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจว่า เอกสารของพนักงานไม่มีการสูญหายอย่างแน่นอน  สิ่งที่ได้ดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวมานี้  ก็จะได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ด้วย  ที่ไม่นิยมพกเอกสารข้อมูลที่เป็น เอกสาร ในการมาสมัครงานที่องค์กร

jpg

 

การนำเทคโนโลยี  มาใช้ในกระบวนการงาน HR เริ่มเป็นสิ่งสำคัญและตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่แล้ว  ยังช่วยให้งานด้านเอกสารของงาน HR เกิดความคล่องตัว  หน่วยงานที่เป็นลูกค้าของงาน HR โดยเฉพาะด้าน Line ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่เข้าใหม่  เกิดความสะดวก ลดการสูญหายทางด้านเอกสาร  โดยเฉพาะเอกสารการประเมินพนักงานใหม่  เพื่อให้หน่วยงาน Line ทำการประเมินลูกน้องว่าผ่านทดลองงานหรือไม่  ซึ่งในระบบการทำงานที่เป็นโรงงาน  มักจะประสบปัญหาด้านเอกสาร  สูญหาย  อยู่บ่อยครั้ง  เกิดปัญหาการประเมินผลการผ่านทดลองงานเกินจำนวนวันที่กฎหมายกำหนด  จึงต้องทำให้หน่วยงาน ด้าน Line และหน่วยงาน HR มีข้อขัดแย้งอยู่เป็นประจำ  จึงต้องมาเพิ่มระบบการรับ ส่งเอกสาร โดยมีการจ้างผู้จัดส่งเอกสารมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ  ทำให้เสียค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยไม่จำเป็น  ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี  โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้  โดยการส่งประวัติผู้สมัคร และแบบฟอร์มการประเมินผ่านระบบออนไลน์  ก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้

 

กระบวนการงานด้าน-HR

 

ในกระบวนการงานด้าน HR  ไม่ว่าจะเป็น ใบประเมินการผ่านทดลองงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเอกสารด้านต่างๆ  นำเข้าสู่ระบบที่เป็นดิจิทัลให้หมด  เพื่อสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร และการบริหารข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

ที่กล่าวมานั้นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นขั้นตอนของงานด้านการสรรหาคัดเลือกเท่านั้น  กระบวนงานอื่นที่จะมีส่วนช่วยให้งานด้าน Line ให้เกิดความสะดวก ในการบริหารพนักงานภายในหน่วยงาน  ก็จะยิ่งทำให้ประหยัดเวลาด้านการบริหารคนไปได้มากทีเดียว  และยังทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจที่จะแต่งตั้งหรือโปรโมทพนักงานให้มีการเติบโตภายในองค์กรอีกด้วย  เช่น กระบวนการพัฒนาพนักงาน  การหาความต้องการในการฝึกอบรม

พนักงานทั้งองค์กร  สามารถใช้ระบบการเก็บข้อมูลผ่านทางการประเมินผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์

 

competency-gap-jpg

 

และนำมาประมวลผลออกมาเป็น จำนวน gap  ของพนักงานที่ติดลบมากสุดในหัวข้อใด เป็นจำวนมากสุด และนำหัวข้อที่มีจำนวน gap ที่ติดลบมากสุดหรือ มีจำนวนพนักงานที่มี gap ในหัวข้อนั้นมากสุด  มาใช้ในการสร้างออกแบบ

หลักสูตรฝึกอบรม ให้ตรงตามความต้องการของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน  ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วย  ให้หน่วยงานด้าน Line มีข้อมูลในการพัฒนาลูกน้องของตนเองได้เพิ่มมากขึ้น