การสรรหาพนักงานเข้าสู่องค์กร  เป็นสิ่งที่องค์กรเริ่มให้ความสำคัญ  เพราะว่าเป็นงานที่ท้าทาย  ที่จะหาพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดของหน่วยงาน  ที่ขาดอัตรากำลัง  ซึ่งผู้เขียนได้พยายาม  นำเสนอแนวทางเป็นช่องทางที่จะได้ผู้สมัครเข้ามาร่วมงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมองค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญ  เพราะว่าจะมีส่วนในการดึงดูดผู้สมัครให้เข้ามาร่วมงานได้ง่ายขึ้น ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น  บางครั้งผู้บริหารองค์กร  อาจจะคิดว่า การที่ขาดอัตรากำลัง ก็เพราะว่า หน่วยงาน HR ไม่มีทักษะ ความรู้ในการที่จะรับพนักงาน เข้ามาร่วมงานในองค์กร  จึงทำให้อัตรากำลังขาด  แต่ถ้าผู้บริหารลองพิจารณาดูให้ดีว่า  ต้นเหตุของปัญหาของพนักงานที่ขาด  ส่วนหนึ่งเกิดจากการ  ที่บริษัทไม่ดูรักษาพนักงาน  ที่รับเข้าไป  ปล่อยให้พนักงานทำงานไปตามลำพัง  โดยไม่มีการสอนงาน การอบรม พัฒนาทักษะความรู้  เมื่อถึงยามเจ็บไข้  ก็ไม่ใครดูแล  ทำให้พนักงานตัดสินเดินออกจากองค์กรไป  ตามกระบวนการทำงาน เมื่อออกจากบริษัท  หน่วยงานก็เขียนใบขออัตรากำลัง  เพื่อรับพนักงานทดแทน  พอรับเข้าไปพนักงานก็ลาออกอีก  จนทำให้ทั้งปี ตำแหน่งงานดังกล่าวไม่สามารถหาทำงานได้ทนมากกว่า  3  เดือนเลย

ผู้เขียนจึงมีแนวคิดว่า  การที่หน่วยงาน HR  เป็นผู้รับพนักงานเข้ามาแล้ว  กระบวนการต่อไป ควรจะต้องแบ่งหน้าที่กันทำงาน  เพื่อให้หัวหน้า ที่บังคับบัญชา  ได้มีส่วนดูแลรักษาลูกน้องที่อยู่ในสายบังคับบัญชาด้วย  เพื่อให้เกิดความขวัญกำลังที่ดี  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีความสุขในการปฏิบัติงาน ในส่วนตรงนี้แหละ  ที่ผู้เขียนมองว่า  เป็นปัจจัยสำคัญของการที่จะดึงดูดผู้สมัครให้เข้ามาทำงานภายในองค์กร

ผู้บริหารองค์กรควรจะต้องมีการเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมเสียก่อน  เพื่อที่ไว้คอยต้อนรับผู้สมัครที่เข้ามาร่วมงาน  ซึ่งผู้เขียนมองว่า ควรจะเตรียมองค์กร ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการระดับต้นก่อน

jpg

          พื้นฐานรากที่คนรุ่นใหม่ต้องการ คือ    คำว่า  สองแสน  คือ แสนสุข  กับแสนอิสระ

แสนสุข  ก็คือการเข้ามาอยู่ภายในองค์กรแล้ว  เกิดความสบายใจ  ปฏิบัติงานวันแรกมีหัวหน้าคอยสอนงาน แนะนำวิธีการทำงานอย่างถูกวิธี  มีเวลาปฏิบัติงานและวันหยุดตามมาตรฐานขององค์กรทั่วไป  มีเพื่อนร่วมงานที่ดี  บริษัทมีความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ  เมื่อถึงเวลาเจ็บป่วย บริษัทได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณ และทางด้านจิตใจ  พนักงานเกิดความประทับใจที่มีหัวหน้าที่ดี  บริษัทมีความมั่นคงทางด้านการเงิน พนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายไว้ให้พร้อม เพื่อให้พนักงานได้มีสันทนาการ ไม่ให้เกิดความเครียดในการทำงาน

jpg

           แสนอิสระ พนักงานได้มีอิสระในการปฏิบัติงาน  เมื่อเข้ามาภายในองค์กรแล้ว  ไม่จำเป็นต้องมาบันทึกบัตรก่อนเข้าปฏิบัติงาน  มีที่จอดรถที่ไม่ต้องมีชื่อทะเบียนล็อคเอาไว้  ไม่ต้องสวมเครื่องแบบพนักงาน  เลือกสถานที่ทำงานในสำนักงานโดยไม่ต้องมานั่งแออัดอยู่ในแผนกเดียวกัน  สามารถทำงานตรงไหนก็ได้ภายในบริษัท  เพราะมีบริษัทได้ต่อ WIFI  ไว้ให้กับพนักงาน

 

radio-jpg

radio-jpg

          จากตัวอย่าง เพื่อทำให้องค์กรน่าอยู่  สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมเอาไว้  เพื่อเป็นจุดขาย และเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้สมัครที่จะเข้ามาทำงานภายในองค์กร และรักษาพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์กร  เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี  เป็นกระบอกเสียงให้ ผู้สมัครที่กำลังจะก้าวเข้าสู่บริษัท  ถ้าองค์กรได้เตรียมความพร้อมไว้สำหรับ คำว่า  สองแสน  ซึ่งจะมองให้ลึกมากกว่านี้ สิ่งที่ผู้เขียน

ยกเป็นตัวอย่าง นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งบางองค์กร  อาจจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงาน เกินมากกว่า คำว่าประทับใจ  ก็จะยิ่งทำให้  บริษัทแก้ไขปัญหา  เรื่อง ของการขาดแคลนอัตรากำลังคน   ได้อย่างสิ้นเชิงก็ได้

 

 

ดร.กฤติน   กุลเพ็ง   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอโอดีคอนเซาท์ติ้ง แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน