HR กับการเปลี่ยนแปลงเชิงแนวความคิดของพนักงานแต่ละ Gen

 

             การบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไป  ตามยุคสมัย  ซึ่งหน่วยงาน HR จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารคน  เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และเป็นการบริการพนักงานที่อยู่ภายในองค์กร ให้เกิดความประทับใจ อยากเข้ามาร่วมงานภายในองค์กรมากขึ้น

การสำรวจพนักงานภายในองค์กรว่ามีพนักงานอยู่ในกลุ่มใดบ้าง และมีจำนวนเท่าใด  เพื่อเป็นการสำรวจความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มไปด้วย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารพนักงานภายในองค์กร

 

gen-jpg

 

สำหรับองค์กรโดยทั่วไป จะมีพนักงานที่ร่วมงานภายในองค์กรอยู่  3  กลุ่มด้วยกัน คือ Gen B  Gen X และ Gen Y  พนักงานทั้ง 3 กลุ่มจะมีความต้องการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง   ถ้าหน่วยงาน  HR เข้าถึงในจุดนี้ได้  ก็จะยิ่งทำให้วางแผนงานการบริหารสวัสดิการ  การบริหารผลตอบแทน และการเจริญเติบโต ภายในองค์กร ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น  ถามว่าจะบริหารเหมือนเมื่อก่อนได้ไหม ก็ได้เช่นกัน แต่องค์กรก็ต้องยอมสูญเสียพนักงานบางกลุ่มไป  สิ่งที่หน่วยงาน HR ยุคใหม่ต้องมีความพร้อม และเข้าถึงพนักงานแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น  นอกจากนั้นแล้วยังต้องมีความเข้าใจ ความต้องการของพนักงานแต่ละกลุ่ม ให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

 

jpg

 

จากสัดส่วนประชากรของประเทศไทยประมาณ  65 ล้านคน จะมีจำนวน Gen B  18 %  Gen X  27  %  และ Gen Y  28  %  ซึ่งทาง 3 กลุ่มจะอยู่ในกลุ่มของวัยทำงาน  ส่วน Gen Z ยังไม่ได้เข้าสู่องค์กร  ยังอยู่ในมหาวิทยาลัย และอีกในไม่ช้ากลุ่มนี้ก็จะจบและได้มาเข้าร่วมงานกับองค์กรในอนาคต  ในมุมมองขององค์กรก็เช่นกัน  สัดส่วนพนักงานภายในองค์กรก็น่าจะเป็นไปตามสัดส่วนของประชากรในประเทศ  การบริหารองค์กร เริ่มมีความลำบากมากยิ่งขึ้น  เพราะความต้องการของพนักงาน  มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน มีเอกลักษณ์ประจำตัว  วิธีการทำงานที่ไม่เหมือนเมื่อก่อน  ประกอบกับโลกปัจจุบันมีข้อมูลให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา  จึงทำให้พนักงานบางกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่  มีทางเลือกในการร่วมงานกับองค์กรต่างๆ ได้มากขึ้น  ซึ่งในแต่ละองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจ  ในการบริหารคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์กร  โดยการสร้างสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดใจพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่  เพื่อให้มีทางเลือก และอยากเข้ามาร่วมงานกับองค์กร เช่น  การให้มีอินเตอร์เนทตลอด 24  ชั่วโมง  การยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติงาน  และ  การสร้างทางเลือกในการใช้สวัสดิการได้  เป็นต้น

การบริหารคน  ผู้บริหารก็ต้องตระหนักอีกว่า  พนักงานภายในองค์กร ไม่ใช่มีกลุ่ม Gen Y อย่างเดียว  ยังมีอีก 2 กลุ่มที่ทำงานกับองค์กรมาตั้งแต่องค์กรเปิดและเริ่มกิจการ  โดยเฉพาะกลุ่ม Gen B  ได้ร่วมต่อสู้ในการทำงาน อยู่ร่วมกับองค์กรมาตั้งแต่แรก  องค์กรได้มีการเจริญเติบโต  มีกำไร ขยายสาขา เพราะพนักงานกลุ่มนี้  ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้กิจการของบริษัทได้มีการพัฒนา เพราะเกิดจากการทุ่มเท ความมุมานะในการทำงานของพนักงานกลุ่มนี้  ผู้บริหารจะไปเอาใจแต่พนักงานในกลุ่มของคนรุ่นใหม่อย่างเดียวก็ไม่ได้  เพราะจะไปกระทบกระเทือนจิตใจ ของพนักงานกลุ่มที่อยู่กับองค์กรมานาน เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อองค์กร  ฉะนั้น หน่วยงาน HR จะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารคนทั้ง 3 กลุ่ม  ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยเพิ่มช่องทางในการบริหารสวัสดิการให้เหมาะสมของแต่ละกลุ่ม  เพื่อสร้างแรงดึงดูดพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่  ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร  และยังไม่ไปยุบหรือยกเลิกการบริหารสวัสดิการแบบเดิมๆ  ที่เหมาะสมกับคนรุ่นเก่าไปเสียทั้งหมด นอกจากนั้น ยังต้องมีการวางแผน ในการสื่อสารให้พนักงานได้ทราบ  ถึงความคืบหน้าในการบริหารสวัสดิการขององค์กรของพนักงานแต่ละกลุ่ม  ให้พนักงานได้ทราบอยู่ตลอดเวลา  เพื่อป้องกันพนักงานเกิดความสับสน และไม่เข้าใจ เกิดความสับสนในบางส่วนที่บริษัทได้ประกาศออกไป

การบริหารคนภายในองค์กร ที่มีความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน  ย่อมเกิดความลำบากมากยิ่งขึ้น ในการบริหารสวัสดิการ การบริหารผลตอบแทนของพนักงาน  หน่วยงาน HR  จะต้องมีความรอบรู้ในความต้องการของพนักงานแต่ละกลุ่มแล้ว  ยังต้องมีการสำรวจสวัสดิการของบริษัทต่างๆ  ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบริษัท  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา การโยกย้ายปรับเปลี่ยนงานของพนักงาน ไปอยู่องค์กรอื่น  ภาระงานของ HR  จะต้องเพิ่มขึ้น  รับเรื่องร้องเรียนพนักงานในทุกกลุ่ม ยอมรับฟังพนักงานได้  ซึ่งมาถึงจุดนี้  ผู้บริหารองค์กร ต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการพนักงาน ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  ถึงจะตอบโจทย์พนักงานได้ถูกต้อง และมีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ดร.กฤติน   กุลเพ็ง   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอโอดีคอนเซาท์ติ้ง แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน