การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิบัติงาน  จะต้องดำเนินการ สรรหาและคัดเลือกพนักงานให้ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการแล้ว  ยังต้องจ่ายค่าจ้างให้เหมาะสมและเป็นไปตามมูลค่าภาระงาน  ที่พนักงานปฏิบัติอีกด้วย  ความจำเป็นของการคำนวณค่าประสบการณ์ของพนักงาน  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่  ผู้บริหารควรจะเริ่มใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นอีกเช่นกัน  เพราะว่ากระบวนการปฏิบัติงานในเรื่องนี้  ถ้าไม่เริ่มทำตั้งแต่เริ่มแรก  ก็จะเกิดปัญหาที่รอการแก้ไขไปตลอด   การกำหนดอัตราค่าจ้าง สำหรับพนักงานที่จบมาจากรั้วมหาวิทยาลัย เลยนั้น  สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้วิธีคำนวณ  แต่ถ้าพนักงานที่มีประสบการณ์จากที่อื่นมา  บริษัทจะมีวิธีการคำนวณอย่างไร  จึงจะเกิดความเป็นธรรม  ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรของแต่ละบริษัท

อ่านต่อ ...

สิ่งที่ฝ่าย HR ไม่อยากจะทำในเรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้ผู้บริหารระดับสูงได้เลือกว่าจะพิจารณาพนักงานในระดับใด หรือพนักงานประเภทใดออกจากองค์กรก่อน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะสามารถจะอยู่รอดได้อีกต่อไป เพราะว่าอาจจะเกิดจากการประสบปัญหา การขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การขาดแคลนวัตถุดิบที่เข้ามาป้อนโรงงานผลิต และ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น

อ่านต่อ ...

ผู้บริหารองค์กรมักจะเกิดปัญหาเรื่องนี้ กับหน่วยงานภายในองค์กรอยู่เป็นประจำ หัวหน้าหน่วยงาน บ่นเรื่อง อัตรากำลังไม่เพียงพอ ลูกค้าเข้ามารับบริการมากจนบริการไม่ทัน ลูกน้องลาหยุดงานบ่อย จนกระทบต่อการบริการของบริษัท ลูกน้องถูกยืมตัวไปช่วยงานที่หน่วยงานอื่น ลูกน้องบางคนไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาคบังคับของบริษัท สิ่งที่ผู้เขียนได้ รับฟังมาจากหัวหน้าในสายงาน บ่นให้ฟังอยู่เป็นประจำ หรือเขียนเหตุผลของการขออัตรากำลังเพิ่ม เข้ามายังฝ่าย HR เพราะต้องการให้ผู้บริหารอนุมัติ อัตรากำลังเพิ่ม

อ่านต่อ ...

ความเข้าใจของผู้บริหารองค์กร โดยส่วนใหญ่มักจะมองว่า การที่พนักงานทำอะไรที่เป็นคุณงาม ความดี บริษัทต้องยกย่อง ชมเชยพนักงาน ให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ เพื่อเป็นการให้เกียรติคนที่ทำความดี ด้วยหลักทฤษฎีที่ได้เรียนมาก็ถือว่า เป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง

อ่านต่อ ...

การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ถ้าหน่วยงาน HR ไม่มีข้อมูลในตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ผู้บริหารได้ตัดสินใจแก้ปัญหาผิดพลาดตามมา จากที่ผู้เขียนได้มีข้อมูลจาก ผู้บริหารองค์กรหลายๆ บริษัท ที่เคยมาเล่าสู่กันฟัง

อ่านต่อ ...

จากที่ผู้เขียนได้ไปเป็นวิทยากรสอนหลักสูตร  การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ในแต่ละบริษัท  ซึ่งมีบางบริษัทที่ได้มีคำถามกับทางวิทยากรมาโดยตลอดคือ     พนักงานที่เป็น Talent  ขององค์กร กับพนักงานที่เป็น ผู้สืบทอดตำแหน่ง  นั้น  เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร  ผู้เขียนมองว่าเป็นคำถามที่ดีมาก  เพราะว่าหลายๆ คนคงเข้าใจว่า  พนักงานที่จะถูกคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนั้น  ต้องเป็นพนักงานที่เป็นกลุ่มมาจาก Talent  เท่านั้น ถ้าเราศึกษาและพิจารณากันให้ดี 

อ่านต่อ ...

การใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ให้เป็นประโยชน์ในการสมัครงาน ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนชนิดใหม่ที่เรียกกันว่า บัตรประชาชนอเนกประสงค์ หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด ขึ้นมา ทำให้ประชาชนทั่วประเทศต่างทยอยไปทำบัตรใหม่กัน ซึ่งรุ่นใหม่หน้าบัตรจะมีรูปครุฑอยู่ด้านบนซ้าย ที่สามารถเก็บข้อมูล ได้มากขึ้นกว่าเดิมจาก 64 กิโลไบต์ เป็น 80 กิโลไบต์ โดยบัตรสมาร์ทการ์ดจะมีลักษณะแตกต่างจากบัตรทุกรุ่นที่ผ่านมา คือ ตัวบัตรทำด้วยพลาสติกชนิดพิเศษ มีความแข็งแรงทนทาน รายการในบัตรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

อ่านต่อ ...

สิ่งสำคัญของกระบวนการสรรหานอกจากจะต้องทราบข้อมูลช่องทางในการสรรหาคนเข้าสู่องค์กรแล้ว  ยังต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการหาข้อมูล Demand และ Supply ในแต่ละปีด้วยเช่นกัน…

อ่านต่อ ...

ว่าการตรวจสุขภาพองค์กรนั้น กินความหมายมากกว่าเสียอีก  โดยส่วนใหญ่บริษัทที่กำลังพัฒนาองค์กรไปสู่อีกระดับหนึ่ง…

อ่านต่อ ...

การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาสู่องค์กร  คงจะต้องใช้ประเด็นในเรื่องนี้  เป็นอันดับแรกๆ  เพราะว่าโดยส่วนใหญ่  บริษัทไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในการพิจารณาให้พนักงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  แล้วจะต้องได้รับการพิจารณา การประเมินผลการปฏิบัติงาน…

อ่านต่อ ...