ว่าการตรวจสุขภาพองค์กรนั้น กินความหมายมากกว่าเสียอีก  โดยส่วนใหญ่บริษัทที่กำลังพัฒนาองค์กรไปสู่อีกระดับหนึ่ง…

อ่านต่อ ...

การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาสู่องค์กร  คงจะต้องใช้ประเด็นในเรื่องนี้  เป็นอันดับแรกๆ  เพราะว่าโดยส่วนใหญ่  บริษัทไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในการพิจารณาให้พนักงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  แล้วจะต้องได้รับการพิจารณา การประเมินผลการปฏิบัติงาน…

อ่านต่อ ...

องค์กรสมัยใหม่มีการตื่นตัวมากขึ้น  ที่จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้และทักษะความสามารถในงาน  โดยการวางระบบประเมินศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรว่า พนักงานคนใดที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน  มากน้อยเพียงใด…

อ่านต่อ ...

การบริหารองค์กรยุคใหม่ต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะได้ดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์กร โดยเฉพาะคนที่เป็นคนเก่ง…

อ่านต่อ ...

องค์กรที่เปิดดำเนินงานมาสักระยะหนึ่ง  พนักงานและองค์กรมีอายุมากขึ้น สิ่งที่องค์กรจะต้องวางแผนในระยะยาวก็คือ จะค้นหาพนักงานที่จะมาทดแทน พนักงานที่จะใกล้เกษียณอายุอย่างไร  ซึ่งการที่บริษัทจะเลือกพนักงานที่มีศักยภาพขึ้นมาดำรงตำแหน่งทดแทน  จะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร  จึงจะเหมาะสม  และยอมรับกันทั้งองค์กร…

อ่านต่อ ...

ภารกิจสำคัญที่ท้าทายฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่จะบริหารจัดการเรื่อง คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน องค์การให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถ้าพูดถึงเรื่อง คน คงไม่พ้นการให้ความสำคัญกับกลุ่มพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานสูง หรือเป็นพนักงานดาวเด่นขององค์การ นั่นเอง สิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ…

อ่านต่อ ...

องค์กรในยุคใหม่ ผู้บริหารมาให้ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะเรื่อง การแจ้งผลการประเมินต่อลูกน้อง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย สำหรับหัวหน้างาน ที่ทำการประเมินลูกน้องแล้ว ยังต้องมีทักษะในการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องได้อีกด้วย …

อ่านต่อ ...

ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ถือว่าเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องมีความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการทำงาน วัฒนธรรมขององค์กร และคุณสมบัติของคนที่จะรับเข้ามา เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่จะต้องรับ   โดยส่วนใหญ่ก่อนที่ฝ่ายบุคคลจะรับพนักงานเข้ามาสู่องค์กร…

อ่านต่อ ...

จากที่แรงงานในประเทศของเราขาดแคลน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ต้องแรงงานแทนเครื่องจักร เพราะต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ และความชำนาญพิเศษ ที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้  จำเป็นต้องอาศัยแรงงานคนเข้ามามีบทบาทมากสำหรับธุรกิจ เช่น ธุรกิจด้านการบริการลูกค้า  ธุรกิจด้านอาหาร  ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจด้านสุขภาพ  ธุรกิจการคัดเลือกสินค้าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เช่น การเพนท์สีกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง ออกมาเป็นรูปลวดลายต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการบอกในเบื้องต้นว่างานบางอย่าง เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาทดแทนแรงงานคนได้

อ่านต่อ ...

หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการรับพนักงานเข้าสู่องค์กร ก็คือหน่วยงาน HR  ที่จะต้องคัดสรรคนที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่องค์กร  ก่อนที่จะมีการรับคนหน่วยงาน HR  จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยดูคุณสมบัติจาก แบบกำหนดหน้าที่งาน (JD)   ของแต่ละตำแหน่งงาน  ซึ่งในแบบฟอร์มแบบกำหนดหน้าที่งาน จะกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงานเอาไว้   ถ้าสมมุติว่า  มีตำแหน่งงาน  ระดับผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง    มีการกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำเอาไว้ คือ 

อ่านต่อ ...