องค์กรสมัยใหม่มีการตื่นตัวมากขึ้น  ที่จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้และทักษะความสามารถในงาน  โดยการวางระบบประเมินศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรว่า พนักงานคนใดที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน  มากน้อยเพียงใด…

อ่านต่อ ...

การบริหารองค์กรยุคใหม่ต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะได้ดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์กร โดยเฉพาะคนที่เป็นคนเก่ง…

อ่านต่อ ...

องค์กรที่เปิดดำเนินงานมาสักระยะหนึ่ง  พนักงานและองค์กรมีอายุมากขึ้น สิ่งที่องค์กรจะต้องวางแผนในระยะยาวก็คือ จะค้นหาพนักงานที่จะมาทดแทน พนักงานที่จะใกล้เกษียณอายุอย่างไร  ซึ่งการที่บริษัทจะเลือกพนักงานที่มีศักยภาพขึ้นมาดำรงตำแหน่งทดแทน  จะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร  จึงจะเหมาะสม  และยอมรับกันทั้งองค์กร…

อ่านต่อ ...

ภารกิจสำคัญที่ท้าทายฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่จะบริหารจัดการเรื่อง คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน องค์การให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถ้าพูดถึงเรื่อง คน คงไม่พ้นการให้ความสำคัญกับกลุ่มพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานสูง หรือเป็นพนักงานดาวเด่นขององค์การ นั่นเอง สิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ…

อ่านต่อ ...

องค์กรในยุคใหม่ ผู้บริหารมาให้ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะเรื่อง การแจ้งผลการประเมินต่อลูกน้อง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย สำหรับหัวหน้างาน ที่ทำการประเมินลูกน้องแล้ว ยังต้องมีทักษะในการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องได้อีกด้วย …

อ่านต่อ ...

ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ถือว่าเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องมีความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการทำงาน วัฒนธรรมขององค์กร และคุณสมบัติของคนที่จะรับเข้ามา เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่จะต้องรับ   โดยส่วนใหญ่ก่อนที่ฝ่ายบุคคลจะรับพนักงานเข้ามาสู่องค์กร…

อ่านต่อ ...

จากที่แรงงานในประเทศของเราขาดแคลน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ต้องแรงงานแทนเครื่องจักร เพราะต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ และความชำนาญพิเศษ ที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้  จำเป็นต้องอาศัยแรงงานคนเข้ามามีบทบาทมากสำหรับธุรกิจ เช่น ธุรกิจด้านการบริการลูกค้า  ธุรกิจด้านอาหาร  ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจด้านสุขภาพ  ธุรกิจการคัดเลือกสินค้าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เช่น การเพนท์สีกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง ออกมาเป็นรูปลวดลายต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการบอกในเบื้องต้นว่างานบางอย่าง เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาทดแทนแรงงานคนได้

อ่านต่อ ...

หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการรับพนักงานเข้าสู่องค์กร ก็คือหน่วยงาน HR  ที่จะต้องคัดสรรคนที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่องค์กร  ก่อนที่จะมีการรับคนหน่วยงาน HR  จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยดูคุณสมบัติจาก แบบกำหนดหน้าที่งาน (JD)   ของแต่ละตำแหน่งงาน  ซึ่งในแบบฟอร์มแบบกำหนดหน้าที่งาน จะกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงานเอาไว้   ถ้าสมมุติว่า  มีตำแหน่งงาน  ระดับผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง    มีการกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำเอาไว้ คือ 

อ่านต่อ ...

การออกระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัท ที่ไม่ให้พนักงานนำอาหาร มาทานบนสำนักงานที่เป็นห้องแอร์ เรื่องนี้ ก็จะเป็นประเด็นตามมาอีกหลายหลายแง่มุมของพนักงาน ที่มองในมุมของพนักงาน แต่ผู้บริหารก็จะมองในแง่มุมของผู้บริหาร ซึ่งผู้ที่จะต้องมาเป็นสื่อกลางในการอธิบาย จาก การออกประกาศ กฎเกณฑ์บริษัท ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดตามมาภายหลัง มาดูในส่วนของพนักงานที่มีมุมมองว่า เป็นการประหยัดที่พนักงานได้นำข้าวกล่องมาจากกบ้าน แล้วนำมารับประทานที่บริษัท แต่บริษัทไม่สนองตอบต่อพนักงานที่ได้นำข้าวกล่องมาจากบ้าน มารับประทาน แต่การประกาศของบริษัท

อ่านต่อ ...

การจัดทำ Functional competency ของแต่ละองค์กร ซึ่งบางครั้งต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ผู้บริหารองค์กรต้องทำความเข้าใจ ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก เพราะว่าหลายๆ บริษัท ที่เคยประสบปัญหาคือ ลงมือทำโดยไม่มีประสบการณ์ ในการทำเรื่องนี้เลย พอจัดทำหลายๆ หน่วยงาน ก็เริ่มมีปัญหาตามมาอีกมากมาย….

อ่านต่อ ...