จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ว่าการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0  นั้นภาครัฐได้ว่ายุทธศาสตร์เอาไว้  โดยมุ่งเป้าไว้ที่  3  ประการคือ  รายได้ของประชาชนสูงขึ้น มีการกระจายความมั่งคั่ง  และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ได้กำหนดไว้  จึงต้องตั้งความหวังไว้ที่  หน่วยงาน HR ให้มีการปรับตัว เตรียมข้อมูลไว้ตั้งแต่เริ่มแรก  จะได้ไม่ตกยุค 

อ่านต่อ ...