การพัฒนาภายในองค์กร  บทบาทสำคัญของหน่วยงาน HR ที่จะต้องมีส่วนช่วยในการฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หน่วยงาน HR จะต้องมีส่วนช่วยให้หน่วยงานทางด้าน Line ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เช่น หัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงาน  ระเบียบข้อบังคับของบริษัท  สวัสดิการ  ระบบพื้นฐานของบริษัท  5ส. QCC  KYT และข้อเสนอแนะ  สิ่งที่หน่วยงาน HR สามารถทำให้ได้  ก็จะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานด้าน Line ได้แบ่งเบาความรับผิดชอบที่เป็นของในส่วนของพนักงานโดยการวางแผน

  1. การฝึกอบรมพนักงาน โดยการจัดการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ให้มีทักษะความรู้ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เน้นระบบพื้นฐานของบริษัท
  2. การวางแผนพัฒนา ระบบการวัดขีดความสามารถของพนักงาน หน่วยงาน HR ควรคิดระบบการวัด ความสามารถของพนักงาน   เพื่อให้หน่วยงานทางด้าน Line เกิดความสะดวก ในการนำไปปฏิบัติงาน  เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาของพนักงานในสังกัดของตนเอง
  1. การทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล บทบาทที่หน่วยงาน HR จะต้องเข้ามาช่วยผลักดันให้มีระบบการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล

ผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการอบรมพนักงาน คือ ต้นสังกัด  แต่เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งโปรแกรมการบันทึกประวัติของพนักงานแต่ละคน  หน่วยงาน HR จะเป็นเจ้าภาพในการจัดทำให้พนักงานทุกหน่วยงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานประจำปี  ด้วยว่าพนักงานแต่ละหน่วยงานยังขาดทักษะ ความรู้ในหัวใดบ้าง ที่เป็นหัวสำคัญในการปฏิบัติงาน  ถ้าทั้งองค์กรมีหัวข้อที่พนักงานส่วนใหญ่ ยังขาดอยู่เป็นจำนวนมาก  หน่วยงาน HR อาจจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมให้กับแต่ละหน่วยงาน  ก็จะทำให้งานด้านการฝึกอบรม เกิดความคล่องตัว  บางองค์กรให้แต่ละหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมกันเอง  ก็จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นอีกมากมาย  เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD  และค่าใช้จ่ายด้านธุรการ  เป็นต้น

การปฏิบัติงานภายในองค์กร  ถ้ามีการวางระบบงานให้เป็นไปตามลักษณะเช่นนี้  ก็จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น  เพราะทั้งสองหน่วยงานช่วยกันดูแลพนักงาน  ในส่วนของงาน HR เมื่อรับพนักงานใหม่เข้ามา ต้องคอยตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานร่วมกับทาง Line อยู่ตลอดเวลา ก็จะยิ่งทำให้ไม่เกิดผิดพลาดในการประเมินผลการผ่านทดลองงานของพนักงาน  ไม่เสียเวลา  และไม่เสียโอกาส  ซึ่งจะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ จากการรับคนและการพัฒนาคน

 

 

ดร.กฤติน   กุลเพ็ง   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอโอดีคอนเซาท์ติ้ง แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษา ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน     ID line:  krittin6


  บทความ     
  27 views     Comments