หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนมกราคม 2565   1 การวางแผนการสรรหา และรักษาพนักงานใหม่ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 18 ม.ค. 65 – 2 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.กฤติน กุลเพ็ง  25

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training