แนวคิด

ดร.กฤติน กุลเพ็ง
จากแนวความคิด ดร. กฤติน  กุลเพ็ง  ที่เริ่มก่อตั้ังบริษัทไอโอดีคอนเซาท์ติ้งแอนด์เทรนนิ่งเมื่อวันที่1 กรกฎาคม2555 การตระหนักถึงเรื่อง”คน”เป็นจุดสำคัญของการบริหารองค์กรจะประสบความ
สำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคนทำงานเป็นหลักผู้ก่อตั้งได้มีแนวคิดที่จะบริการการบริหารคนจัดตั้งบริษัทฝึกอบรมสัมมนาออกแบบหลักสูตรให้แก่ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ทักษะทัดเทียมกับนานาประเทศ

และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพื่อประกอบการศึกษาในวิชาที่เรียนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยผ่านทางสถาบันทรัพยากรบุคคลโดยผู้ก่อตั้งได้เข้าไปที่ปรึกษาให้การฝึกอบรมIn-house Training ให้แก่บริษัทห้างร้านต่างๆที่เริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่ๆงบประมาณมีน้อยแต่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

โดยเน้นที่ระบบงานสำคัญเป็นหลักเช่นการวางผังโครงสร้างองค์กร, การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม, การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน, การพัฒนาและการฝึกอบรม, การบริหารผลตอบแทน, การประเมินผลงาน / ศักยภาพ, การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

การเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันสามารถเลือกช่องทางในการพัฒนาเรียนรู้ให้กับตนเองได้ตลอดเวลาการเข้าไปสัมมนาร่วมกับเพื่อนๆนอกจากจะได้องค์ความรู้จากทางวิทยากรแล้วสิ่งที่ได้อีกก็คือการshow and share ในสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จถือเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและเป็นการสร้างแบนด์ให้กับบริษัทของเราให้เพื่อนๆได้รับรู้ไปด้วยกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เข้าสัมมนาที่่ยังขาดและต้องเติมgap ก็สามารถเรียนรู้ได้จากวิทยากรจากการจัดทำworkshop ร่วมกับเพื่อนๆที่เข้าสัมมนาและยังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันได้อีกด้วย

พันธกิจ

  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  • สร้างความพึงพอใจและสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า
  • สร้างความผูกพันแก่บุคคลากร โดยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี