Books

รหัสหนังสือ ISBN 9786169276234
ประเภทหนังสือ การพัฒนาคน
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 178 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ราคาสมาชิก 160 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 978616927627
ประเภทหนังสือ การบริหารจัดการ
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 160 หน้า
ราคาปก 190 บาท
ราคาสมาชิก 150 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786169276210
ประเภทหนังสือ การบริหารคน
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 160 หน้า
ราคาปก 170 บาท
ราคาสมาชิก 136 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786167444765
ประเภทหนังสือ การหาช่องทางในการสรรหาพนักงาน
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 164 หน้า
ราคาปก 170 บาท
ราคาสมาชิก 136 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786164061118
ประเภทหนังสือ การเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 150 หน้า
ราคาปก 170 บาท
ราคาสมาชิก 136 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786167444222
ประเภทหนังสือ การสรรหาคัดเลือก
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 206 หน้า
ราคาปก 190 บาท
ราคาสมาชิก 152 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9789745763951
ประเภทหนังสือ การบริหาร
ผู้เขียน ดร. กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 210 หน้า
ราคาปก 180 บาท
ราคาสมาชิก 144 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786167444130
ประเภทหนังสือ เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงาน
ผู้เขียน ดร กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 140 หน้า
ราคาปก 140 บาท
ราคาสมาชิก 112 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 9786169001911
ประเภทหนังสือ การวางแผนด้านคน
ผู้เขียน ดร กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 128 หน้า
ราคาปก 120 บาท
ราคาสมาชิก 100 บาท
ขนาดหนังสือ A5
รหัสหนังสือ ISBN 978 616 7444 437
ประเภทหนังสือ การพัฒนาทักษะด้าน HR
ผู้เขียน ดร กฤติน กุลเพ็ง
จำนวนหน้า 183 หน้า
ราคาปก 200 บาท
ราคาสมาชิก 160 บาท
ขนาดหนังสือ A5