รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563

ปฎิทินอบรมเดือนกันยายน 2563

1 จิตวิทยาบริหารเพื่อการพัฒนาคน                           (Boosting The Power of Managing People) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
15 กันยายน 2563
2 การจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Proformance Appraisal) /การทดลองงาน (Probation) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 29 กันยายน 2563

ปฎิทินอบรมเดือนตุลาคม 2563

1 เทคนิคการสอนงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
06 ตุลาคม 2563
2 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 20 ตุลาคม 2563
 3 ศิลปการพัฒนาหัวหน้างาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 27 ตุลาคม 2563

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวโหลดหลักสูตรการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาวโหลดกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารที่หัวหน้างานควรรู้
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารคนสามวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดาวโหลดหลักสูตรกระบวนการจัดทำTraining Need ของพนักงาน


  5657 views     Comments