การอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน  ควรจะต้องมีขอบเขตอย่างไร ซึ่งในประเด็นเรื่องนี้ ผู้บริหารองค์กรจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานในอนาคตอีกด้วย

จากที่ผู้เขียนมีประสบการณ์กับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ  10,000  บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อขอมาเปิดบริการให้กับพนักงานที่อยู่ในโรงงาน  เพื่อให้ทำบัตรเครดิตฟรี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตร และฟรีค่าธรรมเนียมรายปี    พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนเข้าข่ายตามที่สถาบันการเงินกำหนด  ก็จะสนใจจัดทำเป็นจำนวนมาก  เพราะว่าสมัยก่อนๆ การที่บุคคลจะมีบัตรเครดิต  จะต้องมีอัตราเงินเดือน 15,000  บาทขึ้นไป และต้องเป็นผู้ที่มี statement ย้อนหลังที่ดีด้วย  ซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะมีบัตรเครดิตก็ได้  แต่พอมายุคปัจจุบัน ผู้บริหารก็ต้องเข้าใจด้วยว่า  พนักงานมีอัตราเงินเดือน 7,000 บาท ก็สามารถจัดทำบัตรเครดิตได้แล้ว จึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานก่อหนี้ทางบัตรเครดิตได้มากมาย  ถ้าพนักงานดังกล่าวไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีพอ

เมื่อธนาคารติดต่อมาทางฝ่ายบริหารองค์กร  เพื่อจะขอมาบริการให้กับพนักงานฟรี  เพื่อวัตถุประสงค์ที่ดีหลากหลายหัวข้อ  บริษัทเพียงแต่ออกใบรับรองให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้น  และต้องมีหน้าที่แจ้งความเคลื่อนไหวของพนักงานให้กับทางธนาคารทราบก่อนทุกครั้ง  เพื่อจะได้ดำเนินการกับพนักงานได้ทันเวลา

เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 ปี  พนักงานที่มีบัตรเครดิต  ก็ได้ใช้บัตรไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  เช่น นำไปกดเงินสดมาใช้  ไปรูดซื้อสินค้า  แล้วไม่สามารถส่งเงินได้ทันตามกำหนด  มีจดหมายทวงถาม   มีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมายังบริษัทเป็นประจำ  จดหมายจากธนาคารที่เป็นการติดตามตัวพนักงานมีเป็นจำนวนมาก  จนต้องจ้างพนักงานชั่วคราวมาแยกจดหมายออกเป็นหน่วยงาน เพื่อนำส่งได้ถูกต้อง นั่นคือ ผลจากการออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับพนักงานนำไปใช้ก่อหนี้สาธารณะได้ง่ายเกินไป

บางองค์กรมีการออกหลักเกณฑ์ในการออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับพนักงาน เป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมา  เช่น

  • พนักงานต้องมีอายุงานในบริษัท ประมาณ 3 ปี ขึ้นไป
  • ต้องระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าจะนำไปใช้ทำอะไร
  • ใน 1  ปี บริษัทจะออกให้ไม่เกินกี่ครั้ง
  • การออกหนังสือรับรอง ต้องได้รับการอนุมัติจากระดับผู้จัดการฝ่ายของต้นสังกัดพนักงาน
  • บริษัทอาจจะไม่ออกหนังรับรองให้ในกรณีที่พนักงานมีปัญหาทางด้านการเงิน

สำหรับพนักงานที่ขอใบหนังสือรับรองการผ่านงาน  กรณีที่ออกจากบริษัทจะไม่เข้าข่ายในหัวข้อนี้  เพราะว่าถือเป็นสิทธิของพนักงาน  ที่จะต้องได้รับจากบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน ในสถานที่ทำงานแห่งใหม่


  บทความ     
  43 views     Comments