ผู้บริหารองค์กรหลายแห่ง  ที่เคยสอบถามผู้เขียนอยู่เป็นประจำว่า  จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร สำหรับกรณีที่ส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก หรือมีคำถามว่าจะส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมภายนอกจะดีไหม  เพราะว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทเล็กๆ  เมื่อพนักงานไปได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆ  เขาสามารถที่จะเปลี่ยนไปอยู่ที่บริษัทอื่นได้ง่าย  จึงทำให้บางบริษัทเริ่มคิดมากว่าการส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมจะทำให้เสียบุคลากรที่ดีไปหรือไม่  เป็นแนวคำถามที่ผู้บริหารได้มีการสอบถามผู้เขียนอยู่เป็นประจำ  ซึ่งก็จะถือโอกาสได้ให้ข้อคิดเห็นในทั้งสองประเด็นที่กล่าวมา  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  สำหรับผู้บริหารที่จะก้าวเข้าสู่องค์กรยุคใหม่

การส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก  มีข้อดี และข้อเสียอย่างไร  สำหรับประเด็นนี้  ผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ  จะต้องมีความเข้าใจก่อนว่า  การไปปิดบังข้อมูล หรือปิดกั้นแนวคิด สำหรับพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่นั้นค่อนข้างยาก  เพราะว่าสังคมยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนมาก ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ส่งพนักงานไปอบรมภายนอก็ตาม  พนักงานก็จะมีกลุ่ม Line ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อนที่สามารถส่งข้อความถึงกันอยู่แล้ว  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกก็ตาม  ซึ่งแนวคิดการปิดกั้น หรือเกรงว่าพนักงานจะไปได้รับข้อมูลข่าวสารภายนอกแล้ว  จะทำให้พนักงานเปลี่ยนใจไปอยู่องค์กรอื่น  ผู้เขียนมองว่า ผู้บริหารควรจะต้องสร้างแนวคิดทางการบริหารให้ตรงกันข้ามไปเลย  โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่บริษัทได้วางแผนงาน หรือตามความต้องการในการฝึกอบรมของแต่ละตำแหน่ง  เพื่อที่จะให้พนักงานได้เกิดแนวคิดเปรียบเทียบว่า  สิ่งที่เขาได้รับจากบริษัท จะเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีว่า  พนักงานจะเกิดความรู้สึกว่าจะต้องแทนบุญคุณต่อบริษัทของตัวเองมากกว่า  และยิ่งไปกว่านั้น พนักงานจะมองว่า บริษัทเป็นผู้ให้และเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตัวเองที่สนับสนุน ให้ตัวเขาเองได้รับการฝึกอบรมภายนอก   ถ้าบริษัทมีการวางระบบการส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมที่มีการคัดเลือกพนักงานภายในองค์กรด้วยแล้ว  จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกว่า  บริษัทได้ให้เกียรติและเพิ่มมูลค่าให้กับตัวพนักงาน  ส่วนประกอบเหล่านี้จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรมากว่า  ที่จะไปปิดกั้นความรู้ หรือการรับรู้ข่าวสารภายนอก เพราะว่าพนักงานจะไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ  ที่ไม่ได้ส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกเลย

สำหรับประเด็นที่สอง  ที่บริษัทได้ส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกแล้ว  จะมีวิธีการอย่างไรที่ตรวจสอบได้ว่าพนักงานได้ไปเข้ารับการอบรมจริง  ซึ่งวิธีนี้ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการที่แยบยล  ในการตรวจสอบพนักงาน   มีบางองค์กรที่ใช้วิธีการง่ายๆ  โดยการให้พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน  โทรศัพท์ไปเช็คยังผู้จัดการสัมมนาว่า  พนักงานของบริษัทได้เข้าอบรมครบเต็มวันหรือไม่  ผู้เขียนมองว่า  การกระทำในลักษณะนี้เป็นการไม่ให้เกียรติ  และเป็นการตรวจสอบที่ไม่ถูกวิธี  ผู้บริหารต้องมองพื้นฐานของพนักงานที่บริษัทได้คัดเลือกพนักงานส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมยังภายนอก  ว่าเราได้คัดเลือกและให้เกียรติพนักงานอย่างดีแล้ว  ฉะนั้นการตรวจสอบควรจะเป็นการให้พนักงานที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมนำข้อมูลองค์ความรู้ที่พนักงานได้รับ  มานำเสนอหรือให้ความรู้แก่พนักงานที่บริษัท  โดยมีการจัดสัมมนาแบบกลุ่มย่อย  เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงฝีมือว่า  สิ่งที่ได้ไปเข้ารับการฝึกอบรมมา  มีรายละเอียดอะไรบ้าง  ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่องค์กรใหญ่ๆ  ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย   แต่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการที่จะเข้ามาร่วมรับฟังทุกครั้ง  เมื่อพนักงานได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มา  อย่าถือว่าเป็นการเสียเวลา  ผู้บริหารควรจะฉกฉวยโอกาสในเรื่องนี้  เพื่อเป็นการมองว่าพนักงานว่า  เขาสามารถที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารได้ในอนาคตหรือไม่ด้วย

การฝึกอบรมพนักงานยังสถานที่ภายนอก  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญด้วย  เพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่า  เขาเป็นบุคคลสำคัญที่ผู้บริหารได้รับความไว้วางใจ  ในการส่งไปสัมมนายังสถานที่ภายนอกองค์กร  และยังได้กลับมาสอนงานให้กับพนักงานที่อยู่ภายในองค์กรด้วยอีก  ยิ่งทำให้ตัวพนักงานเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  ยิ่งกว่าไปตรวจสอบการเข้าสัมมนาหรือไม่  ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นลบต่อความรู้สึกพนักงานมากกว่า  และในปัจจุบันสถาบันการฝึกอบรมภายนอก  ได้มีการปรับระบบในการเข้าสัมมนาอย่างเข้มข้น  กรณีที่ผู้เข้าสัมมนาได้รับการฝึกอบรมจะมีใบประกาศนียบัตรออกให้  ยกเว้นในกรณีที่ผู้เข้าสัมมนา เข้ารับการอบรมไม่เต็มวัน  จะไม่ออกให้  ในส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่บริษัทสามารถตรวจสอบได้อีกวิธีหนึ่ง  โดยไม่ต้องไปออกแรงโดยการโทรไปตรวจสอบด้วยตัวเอง


  บทความ     
  41 views     Comments