การบริหารจัดการภายในองค์กร  สำหรับเรื่องพนักงานที่จะต้องมีการเติบโตภายในองค์กรนั้นเป็นเรื่องสำคัญ  แต่ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มองว่า  พนักงานคนใดที่เก่งงานจะต้องถูกส่งเสริมให้เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการ  แต่ลืมไปว่าพนักงานดังกล่าวไม่สามารถบริหารจัดการทีมงานได้เลย เพราะว่าสิ่งที่เขาเติบโตขึ้นภายในองค์กร  ผู้บริหารมองจากด้านเดียวคือ ความเก่งงาน สิ่งที่พนักงานได้มีภาระงานและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  ไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องลงมือไปปฏิบัติงานเองอีกแล้ว  แต่สิ่งที่ระดับหัวหน้า/ผู้จัดการต้องตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น  คือการบริหารจัดการเรื่องคนเสียส่วนใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน  การสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร  เพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เมื่อผู้บริหารได้ตัดสินใจคัดเลือกพนักงานขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน  โดยพื้นฐานของการเก่งงาน แต่กลับมาเกิดปัญหาการพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน  ซึ่งหัวหน้ามุ่งเน้นแต่งานเพียงอย่างเดียว  จนทำให้ลูกน้องภายในสังกัดของตัวเองลาออกไปเกือบหมด  ส่งผลต่อการทำงานของบริษัท  เมื่อเป็นเช่นนี้  ผู้บริหารองค์กร ก็ต้องมาทบทวนการตัดสินใจของตนเองว่า  สิ่งที่ได้เลือกพนักงานให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งระดับหน้างานนั้น  ควรจะต้องมีพื้นฐานในการบริหารทีมงานด้วย  คือมีความเก่งงานในระดับที่สามารถยอมรับได้  และด้านการบริหารทีมงานและการประสานงาน ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ระดับหัวหน้าจำเป็นต้องมี  เพราะว่าการที่พนักงานก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้นั้น  ต้องมีการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และลูกน้องในสังกัดได้เป็นอย่างดี  จึงจะทำให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมาย

การบริหารจัดการองค์กร  โดยเฉพาะพนักงานที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  ผู้บริหารต้องคำนึงถึงหลักความเก่ง  4  เก่ง   ซึ่งผู้เขียนจะขออธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  1. เก่งเรียน  บริษัทส่วนใหญ่จะมองหาพนักงานที่มีความเก่งด้านนี้  สมัยตอนอยู่มหาวิทยาลัย  เพื่อที่จะสรรหาและคัดเลือกเข้ามาสู่องค์กร  โดยตัววัดการเก่งเรียน อยู่ที่เกรดเฉลี่ยของพนักงานที่จบจากมหาวิทยาลัย
  2. เก่งงาน เมื่อบริษัทรับพนักงานที่เก่งเรียน  เข้ามาสู่บริษัท  ก็จะทำการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น  เพื่อที่จะให้มีการปฏิบัติงานภายในองค์กร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ กับการบริหารทีมควบคู่ไปด้วย  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานที่เก่งงานอยู่แล้ว  เกิดการเรียนรู้เรื่องคนเพิ่มมากขึ้น
  3. เก่งคน พนักงานที่เติบโตมาเป็นหัวหน้า  ความพร้อมในเชิงการบริหารทีมงาน  ต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะว่าส่วนใหญ่การทำงานในระดับนี้  จะทำงานในห้องประชุมเสียส่วนใหญ่  การแก้ปัญหาหน้างานค่อนข้างมีน้อย  การเรียนรู้ด้านคน  การสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดในเชิงขอความร่วมมือ  ไม่ใช่ออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว  จึงนับได้ว่าการบริหารจัดการคน  จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาในระดับหัวหน้า
  4. เก่งคิด เมื่อพนักงานมีการเติบโตในระดับที่สูงขึ้น  เป็นระดับผู้จัดการ/ผู้บริหาร  ทักษะที่ต้องพัฒนาไปต่อยอด คือ  การเก่งคิด   ผู้บริหารต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่า วันพรุ่งนี้จะคิดงานอะไรให้ลูกน้องทำ  เพื่อให้งานที่รับผิดชอบอยู่ได้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  นอกจากหลักการคิดอย่างถูกวิธีแล้ว  สิ่งที่ต้องมาสนับสนุนการคิดของผู้บริหารคือข้อมูล การเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง  เมื่อข้อมูลมีความถูกต้อง สิ่งที่ควรจะเรียนรู้ต่ออีกก็คือ  การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ ในงานให้เกิดความถูกต้อง

จากสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวมาทั้งหมด  เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบว่า  การตัดสินใจเลือกพนักงานให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่สูง  ควรจะต้องพิจารณาคัดเลือกจากพนักงานที่มีพื้นฐานทักษะเรื่องเก่งงาน และต้องควบคู่ไปกับการเก่งคนไปด้วย  ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา เรื่อง พนักงานที่ถูกคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งหัวหน้า  มีปัญหาด้านการพัฒนาทีมงาน  เหมือนที่มีคำพูดว่า  บริษัทต้องเสียพนักงานที่มีความเก่งงานไป แต่กับได้หัวหน้างานที่ไม่ดีมาปฏิบัติงานภายในองค์กร     การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินศักยภาพของพนักงาน  ภายในองค์กรต้องมีความเข้มข้นขึ้น  เมื่อทำประเมินทั้งสองด้านแล้ว  ยังพบว่ามี gap อยู่ หัวหน้าที่รับผิดชอบในสังกัด  ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาลูกน้องที่ยังขาดอยู่  เพื่อที่จะมาเติมเต็มศักยภาพของพนักงาน


  บทความ     
  45 views     Comments