real-hurt-in-hr-jpg

กับดักและหลุมพลางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บางทีคิดว่าเป็นเรื่องง่าย ๆแต่เรามองข้ามกันไป หนังสือเล่มนี้ได้นำเรื่องราวต่างๆ มาถ่ายทอดไว้ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ในการทำงานของผู้เขียน ราคา 170 บาท