หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนกันยายน 2564

 

1 ภาวะผู้นำ และการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
09 ก.ย. 64
2 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 13 ก.ย. 64
3 การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
17 ก.ย. 64
4 การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน และการควบคุมระบบงาน HR
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
18 ก.ย. 64
5 การวิเคราะห์หา Talent เพื่อการบริหารสืบทอดตำแหน่ง
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
28 ก.ย. 64

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนตุลาคม 2564

1 การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
05 ต.ค. 64
2 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์                          (Performance Management System)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
12 ต.ค. 64
3 การเขียนแบบกำหนดหน้าที่งานอย่างไร เพื่อนำไปใช้ได้ในงานฝึกอบรม และการประเมินค่างาน
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
17 ต.ค. 64
4 การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน และการควบคุมระบบงาน HR
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
26 ต.ค. 64

 

♦ วิทยากรโดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง

♦ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM .

♦ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-575 5966  Line ID: krittin6

 


  614 views     Comments