หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการรับพนักงานเข้าสู่องค์กร ก็คือหน่วยงาน HR  ที่จะต้องคัดสรรคนที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่องค์กร  ก่อนที่จะมีการรับคนหน่วยงาน HR  จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยดูคุณสมบัติจาก แบบกำหนดหน้าที่งาน (JD)   ของแต่ละตำแหน่งงาน  ซึ่งในแบบฟอร์มแบบกำหนดหน้าที่งาน จะกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงานเอาไว้   ถ้าสมมุติว่า  มีตำแหน่งงาน  ระดับผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง    มีการกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำเอาไว้ คือ  การศึกษาระดับ  ปวช.    และมีประสบการณ์  2  ปี    ตามตัวอย่างแบบฟอร์มกำหนดหน้าที่งาน

ff

เมื่อตามแบบฟอร์มกำหนดไว้ให้รับระดับ ปวช.  แต่ในความเป็นจริง  หน่วยงานฝ่ายบุคคล  มีใบสมัครของผู้สมัครคนหนึ่ง  ที่จบ  ปวส. มาให้หน่วยงานสัมภาษณ์  และหน่วยงานเกิดความประทับใจ และสนใจผู้สมัครรายดังกล่าวขึ้นมา  จึงได้ประสานงานกับฝ่ายบุคคลเพื่อให้ตกลงรับผู้สมัครดังกล่าวเข้ามาเป็นพนักงาน  โดยพนักงานก็ยินยอมที่จะรับเงินเดือนในอัตรา ปวช. เพราะว่าช่วงดังกล่าวยังไม่มีงานทำ จึงอยากทำงานไปก่อนสักระยะหนึ่ง  แต่ทางฝ่ายต้นสังกัดของผู้สมัครก็มองว่า  บริษัทได้เปรียบที่พนักงานยินดียอมลดค่าตัวลงมา  และทำงานที่ต่ำกว่าคุณสมบัติคือคุณวุฒิของตนเอง   ถามว่ากรณีลักษณะนี้สมควรจะปฏิบัติหรือไม่  ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานฝ่ายบุคคล หรือแม้กระทั่งผู้บริหารองค์กร   ที่เป็นผู้อนุมัติรับพนักงานดังกล่าวเข้ามาทำงานในองค์กร

จากตัวอย่างในลักษณะนี้  ผู้เขียนเชื่อว่า เกิดขึ้นมากมายหลายองค์กร  เพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่คิดว่า  บริษัทได้เปรียบมากกว่า  ที่ได้รับพนักงานที่สูงกว่าคุณสมบัติในตำแหน่งของการทำงาน และผู้สมัครก็ยินดี รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าวุฒิในความเป็นจริงอีกด้วย  ถ้าองค์กรใดได้ทำในลักษณะนี้ไปบ้างแล้ว หรือกำลังปฏิบัติอยู่   ผู้เขียนมองว่าในอนาคต จะมีความลำบากในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน  และ การวางแผนการเจริญเติบโตของพนักงาน (career path)  ในอนาคตอย่างแน่นอน   สำหรับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ  กรณีที่พนักงานที่บริษัทรับเข้าไปในองค์กรมากๆ  สักวันหนึ่ง พนักงานเหล่านี้  อาจจะรวมกลุ่มกันประท้วงบริษัทเพื่อขอความเป็นธรรม ในกรณีที่มีการจ่ายค่าจ้าง  พนักงานไม่ถูกต้องตามวุฒิตั้งแต่ต้น  ซึ่งเรื่องนี้  เคยมีปัญหาในโรงงานแห่งหนึ่งมาแล้ว  ที่พนักงานประท้วงขอความเป็นธรรม เสียสละให้องค์กรมานาน

การกระทำดังกล่าวจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้บริหารและฝ่ายบุคคลเอาไว้  ว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติ ที่ได้รับพนักงานที่มีคุณวุฒิสูงกว่าตำแหน่งงานที่ระบุไว้ในแบบกำหนดหน้าที่งาน  ก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการวางแผนการเจริญเติบโตของพนักงาน  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานฝ่ายบุคคล จะต้องเคลียร์และตอบคำถามพนักงานให้เกิดความชัดเจน  ไม่เช่นนั้นแล้ว  จะเกิดปัญหาเรื่อง ของอัตราค่าจ้างที่ต่างกันเพราะบางคนจบ ปวส.มาแต่ได้ค่าจ้างที่ไม่เท่ากันคือได้ตามวุฒิ ปวช.    สำหรับพนักงานที่ได้รับมาถูกต้องตามวุฒิและได้ค่าจ้างตามวุฒิที่กำหนดไว้  ก็จะไม่มีปัญหาอะไร   แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นว่า ผู้บริหารองค์กรจะบริหารคนอย่างไรที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนกัน  แต่ได้รับค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียมกัน

นั่นคือสิ่งที่บริษัทและองค์กรต้อง วางแผนการสื่อสาร  และการทำการปรับอัตราค่าจ้างเพื่อให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษา  ที่พนักงานจบมา  ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับองค์กรตามมาอย่างแน่นอน