องค์กรในยุคใหม่ ผู้บริหารมาให้ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะเรื่อง การแจ้งผลการประเมินต่อลูกน้อง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย สำหรับหัวหน้างาน ที่ทำการประเมินลูกน้องแล้ว ยังต้องมีทักษะในการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องได้อีกด้วย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากหัวหน้ากับลูกน้องไม่ได้สื่อสารกัน เลยทำให้พอถึงช่วงฤดูการประเมินผลการปฏิบัติงาน เกิดปัญหาประท้วงของพนักงาน บางบริษัทถึงขั้นเผาโรงงานเลยก็มี

จากหัวข้อที่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นพิจารณา เพื่อให้เกิดเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้บริหารที่จะต้องกำกับดูแลองค์กรให้เกิดความราบรื่นจะต้องมีกระบวนการอย่างไร ซึ่งกระบวนการของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ภายใน 1 ปี องค์กรจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง

อาจจะเป็น 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง การประเมินดังกล่าวจะต้องมีการแจ้งให้พนักงานได้รับทราบด้วยเช่นกันว่า หัวข้อการประเมินในแต่ละปีมีอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละคนจะถูกประเมินไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของงานแต่ละฝ่ายแผนก การประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งนั้น บางองค์กรอาจจะให้มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การให้พนักงานได้ประเมินตัวเอง และการประเมิน 180 องศา และ การประเมิน 360 องศา เป็นต้น ผลที่ได้รับออกมาจะต้องทำการแจ้งพนักงานให้รับทราบ พร้อมทั้งหัวหน้าคอยให้คำแนะนำ แนวทางแต่ละหัวข้อ

สำหรับบางองค์กรพอถึงฤดูการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะเป็นเดือน ธันวาคมของทุกๆปี เพราะว่าบริษัทจะต้องนำเกรดที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาทำการขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี จากที่ผู้เขียนพอมีประสบการณ์ในการทำงานของภาคอุตสาหกรรมมาก่อน หัวหน้าและผู้จัดการจะใช้วันพักร้อนของตัวเองที่เหลืออยู่พักร้อนยาว เพื่อหนีปัญหา เพราะว่าในช่วงสิ้นปีพนักงานได้รับสลิปเงินเดือนแล้ว จะทราบว่าตัวเองจะได้ขึ้นเท่าไร ถ้าพนักงานบางคนไม่ได้ขึ้นเลย ก็จะต้องการคำตอบจากหัวหน้า ผู้จัดการ และการเข้ามาพบของพนักงานในช่วงดังกล่าว มาพบแบบไม่ธรรมดา บางคนดื่มสุรา และเบียร์ย้อมใจ เข้ามาด้วย จะได้กล้าพูดกับหัวหน้าได้ ซึ่งกรณีลักษณะนี้หัวหน้า และผู้จัดการจึงไม่อยากจะอยู่ที่สำนักงาน เพราะต้องเจอกับสภาพพนักงานที่มึนเมา และพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่ค่อยฟังเหตุและผลของการที่หัวหน้าจะชี้แจง บางครั้งเลยต้องปล่อยให้พนักงานได้ระบายออกกับ ฝ่ายบุคคลที่มานั่งรับเรื่องร้องทุกข์ให้กับพนักงาน เพราะว่าจะชี้แทนก็ไม่สามารถทำได้ ในรายละเอียดไม่สามารถตอบคำถามพนักงาน เลยทำให้บางบริษัทพนักงานเกิดการบันดาลโทสะ แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาได้เช่น เผาโรงงาน ทุบข้าวของบริเวณสำนักงาน และทำลายรถยนต์ของบริษัท และระดับหัวหน้า

การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน จึงต้องถึงเวลาแล้วที่องค์กรต้อง มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความราบรื่น และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย สำหรับในส่วนของพนักงานจะต้องยอมรับความจริง ไม่ใช่ถึงเวลาต้องได้คงไม่ใช่อีกแล้ว การแจ้งหัวข้อการประเมินการปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นปี พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบข้อมูล ว่าถ้าพนักงานทำไม่ได้ตามเป้าหมาย เขาควรจะได้รับอะไรบ้าง เช่น การขึ้นค่าจ้างลดลง โบนัสจะต้องได้จำนวนเท่าไร โดยต้องไปเชื่อมโยงกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานก็ต้องได้รับการแจ้งผลทุกครั้งที่มีการประเมิน พนักงานจะเกิดความรู้สึกว่า บริษัทไม่ได้กลั่นแกล้งและเอาเปรียบพนักงาน ถ้าบริษัทไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เมื่อประเมินผลการปฏิบัติแล้ว ไม่ได้ให้โอกาสพนักงานได้แก้ตัวหรือปรับปรุงตัวเลย ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

x

หน้าที่ของการแจ้งผลการปฏิบัติงาน เป็นหน้าที่ของหัวหน้าและผู้จัดการของส่วนงานนั้นๆ เป็นผู้ชี้แจงให้กับพนักงานทราบ เพื่อจะได้ให้พนักงานได้ซักถามถึงแต่ละหัวข้อที่หัวหน้าทำการประเมิน ว่าได้คะแนนต่ำเพราะอะไร และแนวทางการแก้ไข หัวหน้าต้องให้คำแนะนำลูกน้องว่าจะต้องวางตัวหรือกระทำอย่างไร เพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จ โดยหัวหน้าจะต้องเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งถ้าเปิดโอกาสในลักษณะนี้ จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไข พนักงานก็จะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา สำหรับกระบวนการที่บริษัทต้องทำ ก็ต้องดำเนินการให้เหมือนกันทุกส่วนงานทั้งองค์กร ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และกรณีที่พนักงานกระทำอะไรที่ผิดไปจากระเบียบบริษัท ฝ่ายบุคคลจำเป็นที่จะต้องนำบทลงโทษของบริษัท มาปรับใช้ เพื่อไม่ให้พนักงานแสดงอำนาจ พลังมวลชนออกมา ก็จะทำให้บริษัทเกิดความราบรื่นและไม่มีปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้