รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนธันวาคม 2017

ปฎิทินอบรมเดือนธันวาคม 2017

1 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ดร.กฤติน กุลเพ็ง 13 ธันวาคม 2017
2  เทคนิคการสอนงาน และการปิด competency gap ดร.กฤติน กุลเพ็ง 15 ธันวาคม 2017
3 การจัดทำ สถิติข้อมูล การรายงาน และการควบคุม ระบบงาน HR ดร.กฤติน กุลเพ็ง 20 ธันวาคม 2017

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนมกราคม 2018

ปฎิทินอบรมเดือนมกราคม 2018

1 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) (แถมหนังสือ) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 12 มกราคม 2018
2 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) (แถมหนังสือ) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 16 มกราคม 2018
3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  HR.DIGITAL 4.0           (แถมหนังสือ) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 23 มกราคม 2018
4 การบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย (แถมหนังสือ) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 26 มกราคม 2018

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ


  1054 views     Comments