รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนพฤศจิกายน 2018

ปฎิทินอบรมเดือนพฤศจิกายน 2018

1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 6 พฤศจิกายน 2018
2 การจัดทำ competency ในสถานประกอบการ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 13 พฤศจิกายน 2018
3 HR  ต้องแคร์ใคร ดร.กฤติน กุลเพ็ง 20 พฤศจิกายน 2018

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนธันวาคม 2018

ปฎิทินอบรมเดือนธันวาคม 2018

1 การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR ดร.กฤติน กุลเพ็ง 14 ธันวาคม 2018
2 การพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 24 ธันวาคม 2018

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนมกราคม 2019

ปฎิทินอบรมเดือนมกราคม 2018

1 การจัดทำ Training Need เพื่อจัดทำแผนฝึกอรมขององค์กร ดร.กฤติน กุลเพ็ง 10 มกราคม 2019
2 การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 17 มกราคม 2019
 3  เทคนิคการประเมินผลงาน ตามเกณฑ์วัดผลแบบ OKR  ดร.กฤติน กุลเพ็ง 24  มกราคม 2019  –

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวโหลดหลักสูตรการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาวโหลดกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารที่หัวหน้างานควรรู้
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารคนสามวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดาวโหลดหลักสูตรกระบวนการจัดทำTraining Need ของพนักงาน


  2207 views     Comments