รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนตุลาคม 2018

ปฎิทินอบรมเดือนตุลาคม 2018

1 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) บนพื้นฐาน competency ดร.กฤติน กุลเพ็ง 9 ตุลาคม 2018
2  เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกยุคใหม่ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 16 ตุลาคม  2018
3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR  Digital 4.0 ดร.กฤติน กุลเพ็ง 26 ตุลาคม 2018

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนพฤศจิกายน 2018

ปฎิทินอบรมเดือนพฤศจิกายน 2018

1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 6 พฤศจิกายน 2018
2 การจัดทำ competency ในสถานประกอบการ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 13 พฤศจิกายน 2018
3 HR  ต้องแคร์ใคร ดร.กฤติน กุลเพ็ง 20 พฤศจิกายน 2018

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวโหลดหลักสูตรการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาวโหลดกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารที่หัวหน้างานควรรู้
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารคนสามวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดาวโหลดหลักสูตรกระบวนการจัดทำTraining Need ของพนักงาน


  2084 views     Comments