รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนเมษายน 2019

ปฎิทินอบรมเดือนเมษายน 2019

1 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 9 เมษายน 2019
2 กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างานควรทราบ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 18 เมษายน 2019
 3 การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ดร.กฤติน กุลเพ็ง 26 เมษายน  2019  –

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนพฤษภาคม 2019

ปฎิทินอบรมเดือนพฤษภาคม 2019

1 ภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
10 พฤษภาคม 2019
2 การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 16 พฤษภาคม 2019
 3 การจัดทำ Functional Competency สำหรับองค์กร  ดร.กฤติน กุลเพ็ง 31  พฤษภาคม 2019  –

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวโหลดหลักสูตรการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาวโหลดกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารที่หัวหน้างานควรรู้
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารคนสามวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดาวโหลดหลักสูตรกระบวนการจัดทำTraining Need ของพนักงาน


  2509 views     Comments