รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนมีนาคม 2018

ปฎิทินอบรมเดือนมีนาคม 2018

 

1 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ดร.กฤติน กุลเพ็ง 8 มีนาคม 2018
2 การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน และการควบคุม ระบบงาน HR ดร.กฤติน กุลเพ็ง 15 มีนาคม 2018
3 การจัดทำแผน Action plan ของหน่วยงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 22 มีนาคม 2018
4 การจัดทำ Functional competency และการออกแบบการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล ดร.กฤติน กุลเพ็ง 29 มีนาคม 2018

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนเมษายน 2018

ปฎิทินอบรมเดือนเมษายน 2018

1 Modern HR  Strategy ดร.กฤติน กุลเพ็ง 5 เมษายน 2018
2 เครื่องมือในการเลือกและเลื่อนตำแหน่งบุคคลากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง 20 เมษายน 2018
3 เทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 24 เมษายน 2018
4 การออกแบบตัวชี้วัดผลงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 30 เมษายน 2018

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวโหลดหลักสูตรการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาวโหลดกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารที่หัวหน้างานควรรู้
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารคนสามวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดาวโหลดหลักสูตรกระบวนการจัดทำTraining Need ของพนักงาน


  1518 views     Comments