รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ปฎิทินอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2019

1 การจัดทำ Training Need การจัดทำ Functional Competency และการออกแบบการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล ดร.กฤติน กุลเพ็ง 12 กุมภาพันธ์2019
2 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง 25 กุมภาพันธ์ 2019
 3 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)  ดร.กฤติน กุลเพ็ง 28  กุมภาพันธ์ 2019  –

รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนมีนาคม 2019

ปฎิทินอบรมเดือนมีนาคม 2019

1 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ HR.DIGITAL 4.0 ดร.กฤติน กุลเพ็ง
6 มีนาคม 2019
2 การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงาน การควบคุม ระบบงาน HR ดร.กฤติน กุลเพ็ง 21 มีนาคม 2019
 3 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ  ดร.กฤติน กุลเพ็ง 28  มีนาคม 2019  –

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน(JD)
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวโหลดหลักสูตรการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดาวโหลดกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารที่หัวหน้างานควรรู้
ดาวโหลดหลักสูตรการบริหารคนสามวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดาวโหลดหลักสูตรกระบวนการจัดทำTraining Need ของพนักงาน


  2385 views     Comments