หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนกันยายน 2564   1 ภาวะผู้นำ และการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ดร.กฤติน กุลเพ็ง 09 ก.ย. 64 – 2 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.กฤติน

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training