ปฏิทินอบรมหลักสูตรสอนออนไลน์ ปฏิทินอบรมเดือน พฤษภาคม 2563 – หลักสูตร  เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์             วันที่  28  พฤษภาคม  2563 ระยะเวลา  3  ชั่วโมง  (09:00-12:00

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training