หลักสูตรอบรมออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2564 / เดือนมิถุนายน 2564   1 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 14 พ.ค. 64 – 2  การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน บนพื้นฐาน Competency 

ปฎิทินอบรมหลักสูตรPublic Training