หนาhome

 

Welcome to IOD Consulting Services

   จากแนวความคิดดรกฤตินกุลเพ็งที่เริ่มก่อตั้ังบริษัทไอโอดีคอนเซาท์ติ้งแอนด์เทรนนิ่งเมื่อวันที่กรกฎาคม2555 การตระหนักถึงเรื่อง"คน"เป็นจุดสำคัญของการบริหารองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคนทำงานเป็นหลักผู้ก่อตั้งได้มีแนวคิดที่จะบริการการบริหารคนจัดตั้งบริษัทฝึกอบรมสัมมนาออกแบบหลักสูตรให้แก่ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ทักษะทัดเทียมกับนานาประเทศและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งก็จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพื่อประกอบการศึกษาในวิชาที่เรียนดัวกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยผ่านทางสถาบันทรัพยากรบุคคลศูนย์นวัตกรรมโดยผู้ก่อตั้งได้เข้าไปที่ปรึกษาให้การฝึกอบรมIn-house Training ให้แก่บริษัทห้างร้านต่างๆที่เริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่งบประมาณมีน้อยแต่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

   

  โดยเน้นที่ระบบงานสำคัญเป็นหลักเช่นการวางผังโครงสร้างองค์กร, การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม, การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน, การพัฒนาและการฝึกอบรม, การบริหารผลตอบแทน, การประเมินผลงาน / ศักยภาพ, การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

 

   การเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันสามารถเลือกช่องทางในการพัฒนาเรียนรู้ให้กับตนเองได้ตลอดเวลาการเข้าไปสัมมนาร่วมกับเพื่อนๆนอกจากจะได้องค์ความรู้จากทางวิทยากรแล้วสิ่งที่ได้อีกก็คือการshow and share ในสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จถือเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและเป็นการสร้างแบนด์ให้กับบริษัทของเราให้เพื่อนๆได้รับรู้ไปด้วยกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เข้าสัมมนาที่่ยังขาดและต้องเติมgap ก็สามารถเรียนรู้ได้จากวิทยากรจากการจัดทำworkshop ร่วมกับเพื่อนๆที่เข้าสัมมนาและยังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันได้อีกด้วย

 

 

 

 

 IMG 02714

 1 

5 

 

 

@ สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

99/12 ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130