Welcome to IOD Consulting Services


 

ความเป็นมา

 จากแนวความคิด ดร. กฤติน กุลเพ็ง ที่เริ่มก่อตั้ังบริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 การตระหนักถึงเรื่อง"คน"เป็นจุดสำคัญของการบริหารองค์กรจะประสบความสำเร็จ หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคนทำงานเป็นหลัก ผู้ก่อตั้งได้มีแนวคิดที่จะบริการ การบริหารคน จัดตั้งบริษัทฝึกอบรมสัมมนา ออกแบบหลักสูตร ให้แก่ ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัดเทียมกับนานาประเทศ และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ นิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

Business

 

ซึ่งก็จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เพื่อประกอบการศึกษาในวิชาที่เรียนดัวกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยผ่านทางสถาบันทรัพยากรบุคคล ศูนย์นวัตกรรม ฯ โดยผู้ก่อตั้ง ได้เข้าไปที่ปรึกษา ให้การฝึกอบรม In-house Training ให้แก่บริษัท ห้างร้านต่างๆที่เริ่มก่อตั้ง บริษัทใหม่ ๆ งบประมาณมีน้อย แต่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเน้นที่ระบบงานสำคัญเป็นหลักเช่น การวางผังโครงสร้างองค์กร, การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม, การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน, การพัฒนาและการฝึกอบรม, การบริหารผลตอบแทน, การประเมินผลงาน / ศักยภาพ, การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

     การเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน สามารถเลือกช่องทางในการพัฒนาเรียนรู้ให้กับตนเอง  ได้ตลอดเวลา  การเข้าไปสัมมนา ร่วมกับเพื่อนๆ นอกจากจะได้องค์ความรู้จากทางวิทยากรแล้ว  สิ่งที่ได้อีกก็คือ การ show and share ในสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างแบนด์ให้กับบริษัทของเราให้ เพื่อนๆ ได้รับรู้ไปด้วย กระบวนการเรียนรู้ สำหรับผู้เข้าสัมมนา ที่่ยังขาด และต้องเติม gap ก็สามารถเรียนรู้ได้จากวิทยากร จากการจัดทำ workshop ร่วมกับเพื่อนๆ ที่เข้าสัมมนา และยังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันได้อีกด้วย

 IMG 02714

 1

5 

 

 

@ สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

99/12 ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130