ความเป็นมืออาชีพ ของเจ้าหน้าที่สรรหา   ในยุคปัจจุบัน การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้าสู่องค์กร  เป็นงานที่ท้าทายของฝ่าย HR เป็นอย่างมาก  เพราะว่าแทบทุกบริษัทประสบปัญหาการรับพนักงานเข้ามาเติมเต็ม  ในตำแหน่งงานที่ยังขาดอยู่  ซึ่งหามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว  ก็ยังไม่มีพนักงานที่สนใจและถูกใจที่จะมาสวมตำแหน่งที่บริษัทต้องการได้  ประกอบกับพนักงานในองค์กรเอง ก็ลาออกอยู่เรื่อยๆ  จนกระทั่งเป็นการขาดพนักงานสะสมเป็นจำนวนมาก   ผู้บริหารจึงพยายามแก้ปัญหาที่สามารถแก้ไขและปรับได้ง่ายก่อน  โดยการปรับสวัสดิการ  ค่าจ้างของบริษัท  ให้สูงขึ้น  เพื่อเป็นการดึงดูดพนักงานที่สนใจ 

อ่านต่อ ...

            กรณีที่พนักงานได้มาสมัครงาน  เพื่อที่จะมาเป็นพนักงานของบริษัท  โดยส่วนใหญ่แทบทุกองค์กร  จะให้พนักงานได้ไปทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน  ตาม list  ที่บริษัทได้กำหนดไว้  จากที่ผู้เขียนได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท  หลายๆ บริษัท  มักจะมีประเด็นนี้  ขึ้นมาสอบถามบ่อยครั้งมาก  ว่ากรณีที่พนักงานมาตรวจร่างกายที่บริษัทได้ ให้ไปตรวจก่อนเข้าปฏิบัติงาน  ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกันแน่   ซึ่งฝ่ายลูกจ้างก็แน่นอนครับ ก็มองว่า ควรจะเป็นฝ่ายของบริษัทที่จะเป็นออกค่าใช้จ่าย  เพราะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

อ่านต่อ ...

การเปิดตัวโครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Kick-off) เริ่มด้วยขั้นตอนการเปิดตัวโครงการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญ มาก โดยองค์กรควรเชิญทีมงานที่ปรึกษาหรือวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะ มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของสมรรถนะและแผนการดำเนินงาน ของโครงการ แก่ผู้บริหารระดับต้น – สูง วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ทุกคนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะความสำคัญ และประโยชน์ รวมทั้งแผนการดำเนินงานของโครงการ และคาดหวังว่าผู้บริหารทุกท่านจะไปถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการ

อ่านต่อ ...

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ Competency (Competency Frameworks)              การสร้าง Competency Model มักเริ่มต้นจากการนำวิสัยทัศน์และหรือพันธะกิจ หรือค่านิยมหลัก ขององค์กร จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดร่วมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ มาเป็นตัวตั้งในการกำหนด Competency โดยมีกระบวนการดังภาพ   ตารางแนวคิดทั่วไปในการสร้าง Competency Model Core

อ่านต่อ ...

หน่วยงาน HR  นอกจากที่จะช่วยดูแลรักษาพนักงานภายในองค์กรทั้งหมดแล้ว  ยังต้องช่วยหน่วยงานด้าน Line ในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน และยังต้องวางแผนให้พนักงานให้เติบโตในสายอาชีพ  ซึ่งการวางแผนในลักษณะนี้เช่นนี้  จะมีส่วนช่วยให้รักษาพนักงานให้อยู่ภายในองค์กรอีกด้วย  เพราะว่าพนักงานได้พิจารณาถึงอนาคตของตนเองว่า  ถ้าเขาตัดสินใจ  อยู่ภายในองค์กรแห่งนี้  เขามีโอกาสเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งได้หรือไม่  ซึ่งถ้าลาออกไปอยู่องค์กรอื่น ก็ต้องนับอายุใหม่ เสริมสร้างความรู้นับหนึ่งไป  ฉะนั้นการวางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน ก็จะช่วยให้มีส่วนทำให้พนักงานได้ตัดสินใจอยู่องค์กรอย่างไร 

อ่านต่อ ...

บทบาทของหน่วยงาน HR  ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  จากเมื่อยุคก่อน  หน่วยงาน HR จะทำตัวเหมือนกับตำรวจค่อนตรวจตราว่าพนักงานมีการกระทำความผิด กฎเกณฑ์ของบริษัทหรือไม่  ซึ่งเมื่อยุคสมัยก่อน  นายจ้างมาฝากความหวังไว้ที่หน่วยงาน HR เพื่อช่วยตรวจสอบความผิดปกติของพนักงาน  ก็อาจจะเป็นช่วงในเวลาดังกล่าว งานที่ทำค่อนข้างหายาก  ลูกจ้างอยากได้งานทำที่มีเงินเดือน  จึงค่อนข้างเป็นส่วนหนึ่งที่นายจ้างมีข้อต่อรองที่สูงกว่า  จึงสามารถใช้วิธีดังกล่าวได้  แต่เมื่อเวลาผ่านไป  เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเฟื่องฟู  มีบริษัทเกิดขึ้นมากมาย

อ่านต่อ ...

การใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารคน จากที่กระบวนการทำงานของทางด้าน HR ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่  จะมีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการงาน HR  เกือบทั้งนั้น  สิ่งที่งานด้าน Line อยากให้หน่วยงาน HR เข้ามาช่วยเหลืองานให้มากที่สุดคือ การะบวนการสรรหาและคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กร  สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจุบัน  อาจจะไม่สอดคล้องกับระบบการทำงานในยุคใหม่  จึงอยากให้มีการทบทวนเสียใหม่  ยกตัวอย่างเช่น  การเดินทางเข้ามาเพื่อจะกรอกใบสมัคร เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานในเบื้องต้น 

อ่านต่อ ...

จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยปฏิบัติงานด้าน HR ใคร่ขอฝากแนวคิดในการปฏิบัติงาน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้บริหารงานด้าน HR จะไปโฟกัสที่ผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงๆ เป็นหลัก เช่น ผู้บริหารองค์กร  ผู้ถือหุ้นของบริษัท  ที่ต้องให้ความสำคัญ และถือว่าเป็นลูกค้าที่มาอันดับต้นๆ  แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราในฐานะ HR จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนไม่ถูกต้อง  ก็จะส่งผลถึงตำแหน่งได้เช่นกัน  ในมุมมองของผู้เขียน มีแนวคิดว่าลูกค้าที่หน่วยงาน HR

อ่านต่อ ...

ในยุคเปลี่ยนผ่านเข้ามาสู่ยุคดิจิทัล  สิ่งที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จในสมัยอดีตอาจจะนำมาใช้ในสมัยปัจจุบันไม่ได้อีกแล้ว  เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไป เวลาก็มีส่วนสำคัญ ที่จะทำให้พบแนวทางใหม่ๆ  ส่งผลต่อวิธีการ วิธีคิด ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่จะให้ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน การที่คนรุ่นใหม่ทำงานอะไร หลายอย่างๆ ในเวลาเดียวกันได้  แต่หัวหน้า ผู้จัดการมองว่า  เป็นการกระทำที่ไม่ควร  เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายมาถึงคุณภาพของงานที่ทำอยู่ ณ ขณะนั้น  แต่อย่าลืมไปว่าความเชี่ยวชาญ  ความชำนาญ ของคนแต่ละยุคไม่เหมือนกัน 

อ่านต่อ ...

  ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  จึงทำให้ต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆด้าน  เข้ามาร่วมงานกับองค์กร  โดยภาพรวม กลางๆ ที่ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างมาเป็นข้อสรุป เพราะว่า สไตล์ในการทำงานของผู้บริหารองค์กรแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน  บางคนชอบลูกน้องที่เข้าใจ และรู้สไตล์การทำงานของตนเอง  จึงจะเห็นหลายๆ บริษัท  พอมีการแต่งตั้งโยกย้าย ตำแหน่งกันแต่ละครั้ง  มักจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารที่เป็น 

อ่านต่อ ...