เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว  Internet การสื่อสารไร้สายได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ย่อโลกให้เล็กลง ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด การทำธุรกิจ การบริหารงานองค์กรทุกอย่างจึงจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากระแสโลกด้วยเช่นกัน  ทุกอย่างต้องรวดเร็วมากขึ้น  ต้องแม่นยำมากขึ้น เพียงแค่เสี้ยวนาทีทุกอย่างอาจเปลียนแปลงจนไม่เหลือเค้าโครงเดิมก็ได้  นี่คือสภาพของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน องค์ธุรกิจจึงต้องหาวิธี ที่จะช่วงชิงโอกาส ที่มีเวลาอันน้อยนิดเหล่านี้  หากองค์กรใด ยังใช้วิธีการเดิม ๆ ในการทำงาน ความสามารถทางการแข่งขันก็จะด้อยลงทันที และแน่นอนงานบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ

อ่านต่อ ...

ด้วยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วมาก  การดำเนินการอะไรที่ให้กับพนักงาน ย่อมต้องให้ทันเหตุการณ์  เพราะหากปล่อยไว้  โดยไม่ได้แจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้รับทราบข้อมูล อาจจะส่งผลให้พนักงานได้ลาออกไปอยู่องค์กรอื่นได้  ในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการที่กำกับดูแลในสายงาน  จำเป็นจะต้องมีการประชุมหารือ กับพนักงานในสังกัดอยู่เป็นประจำ  ต้องมีข้อมูลของพนักงานในสังกัดว่า  มีแนวคิดและมีแนวโน้มของพนักงาน  ที่จะลาออกไปอยู่ที่บริษัทอื่น  หรืออาจจะมีการซื้อตัวกันเกิดขึ้น  สิ่งเหล่านี้หน่วยงานด้าน Line  จะทราบข้อมูลก่อน  จะได้มีมาตรการหาแนวทางแก้ไขได้ทันเหตุการณ์  การสื่อสารให้กับพนักงาน ได้ทราบถึงโครงการต่างๆ ขององค์กร 

อ่านต่อ ...

จากที่ได้ทราบถึงบทบาท HR ต่อองค์กรหรือผู้บริหาร  บทบาท HR ต่อ หัวหน้า/ผู้จัดการ  และบทบาท HR ที่ต้องมีต่อพนักงาน  ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ขององค์กร  บทบาท HR ในส่วนนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญ  ในการลงถึงภาคปฏิบัติที่จะต้องเข้าไปลงมือทำเอง  โดยรับนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดของทางด้าน HR แล้วไปดำเนินการ  ซึ่งถ้ามองแล้วบทบาทที่ได้ดำเนินการไปนั้น  จะเป็นไปตามตำแหน่งของพนักงาน 

อ่านต่อ ...

       การนำระบบงานพี่เลี้ยงเข้ามาใช้   มีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลที่ดี และเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงานให้มากขึ้นอยู่เสมอ  ระบบพี่เลี้ยงจะเป็นตัวเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรได้มากที่สุด  โดยหลักการ ระบบงานพี่เลี้ยง  จะมีทางด้านหน่วยงาน HR เป็นแม่งานในการจัดทำ ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ในการที่จะต้องส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติครบตามที่องค์กรกำหนดไว้  ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงของหน่วยงาน  ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติของพี่เลี้ยงไว้คร่าวๆ คือ ควรมีอายุงานกับองค์กรอย่างน้อย 3

อ่านต่อ ...

เมื่อพนักงานปฏิบัติงานภายในองค์กร  สิ่งที่ต้องได้รับเมื่อยามเจ็บป่วย ไข้  บางบริษัทได้จัดสวัสดิการ การรักษาพยาบาลเอาไว้ โดยอยู่ในรูปของงบประมาณของบริษัทแต่ละปี หรืออาจจะเป็นลักษณะในรูปแบบประกัน ชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ  ซึ่งการจัดสวัสดิการจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น สวัสดิการเงินกู้  สวัสดิการหอพัก  สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ  เป็นต้น สิ่งที่ผู้เขียนจะขอยกเป็นตัวอย่างในภาพรวม ของรูปแบบการจัดสวัสดิการพนักงาน  โดยฐานะที่เป็นหัวหน้า/ผู้จัดการ  ต้องเอาใจใส่ลูกน้องที่อยู่ในสังกัดของตนเอง  เพื่อที่จะได้รับสวัสดิการที่รวดเร็วและพนักงานได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที  ยกตัวอย่าง

อ่านต่อ ...

การพัฒนาภายในองค์กร  บทบาทสำคัญของหน่วยงาน HR ที่จะต้องมีส่วนช่วยในการฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หน่วยงาน HR จะต้องมีส่วนช่วยให้หน่วยงานทางด้าน Line ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เช่น หัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงาน  ระเบียบข้อบังคับของบริษัท  สวัสดิการ  ระบบพื้นฐานของบริษัท  5ส. QCC  KYT และข้อเสนอแนะ 

อ่านต่อ ...

การสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร   ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน HR โดยตรง จะต้องสรรหาผู้สมัครที่จบการศึกษาในสาขาที่บริษัทต้องการจะรับ  ซึ่งในเบื้องต้นมุ่งเป้าไปตรงประเด็นนี้  เพราะว่าโดยหลักการนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาใด  ก็ต้องการที่จะต้องอยากปฏิบัติงานในสาขาที่เรียนมา  ด้วยหลักเกณฑ์ลักษณะนี้ควรกำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ ในการรับคนเข้าสู่องค์กร  เพื่อป้องกันเด็กฝากจากหน่วยงานต่างๆ  โดยกติกาที่เขียนเป็นแนวปฏิบัติไว้ทุกหน่วยงานควรจะต้องเคารพกติกาแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้โดยผู้บริหารสูงสุด  กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จากประสบการณ์ของผู้เขียน  ก็จะมีเอกสารบันทึกแนบใบสมัครมา เรื่อง เหตุผลที่จะต้องรับพนักงานวุฒิและสาขาที่จบมาไม่ตรงกับลักษณะงาน  โดยอ้างเหตุผลว่า พนักงานมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาโดยตรง และเป็นความประสงค์ของหน่วยงานที่จะรับด้วย 

อ่านต่อ ...

การสัมภาษณ์งานที่ทุกองค์กรได้นำมาใช้ในการสัมภาษณ์คนเข้าสู่องค์กรนั้น  ได้เริ่มมีความแพร่หลาย โดยใช้การสัมภาษณ์งานแบบ  S T A R  Technique  เป็นที่น่าสังเกตว่า สูตรต่างๆ ที่หยิบยกมาแนะนำนั้น เป็นของต่างประเทศอาจเป็นเพราะว่า เขามีคนช่างคิด ช่างจัดการก็ได้ แต่สามารถ นำมาปรับใช้ กับการจ้างงาน ของเราได้ดีทีเดียว ผู้อ่านที่ติดตาม มาตลอด

อ่านต่อ ...

มาถึงขั้นตอนของการกำหนด Functional Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งจะขอกล่าวถึงวิธีการกำหนด เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนำเอา หัวข้อที่เป็นนามธรรมมากำหนดเป็นหัวข้อของ Functional Competency ด้วย เช่น การประสานงาน  การเจรจาต่อรอง  เป็นต้น  หัวข้อดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับลักษณะงานของตำแหน่งนั้น ๆ คำว่า Functional

อ่านต่อ ...

ด้วยโลกที่ไร้พรมแดน สังคมออนไลน์เข้าสู่เยาวชนทุกครอบครัว จนทำให้แต่ละบ้านไม่ค่อยมีเวลาให้ซึ่งกันและกัน  เพราะส่วนใหญ่มีเวลาแต่การทำงานบนสมาร์ทโฟน ช่วงเวลาว่างจากงานก็ยังต้องใช้สมาร์ทโฟนมาไลน์/แชทหรือโทรหาเพื่อนๆ  ซึ่งต้องยอมรับว่าสิ่งสำคัญในชีวิตในขณะนี้ คือ สมาร์ทโฟน ทุกครอบครัวจึงมีความจำเป็นต้องหาเงินเพื่อมาซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว  มาใช้ในชีวิตประจำวัน  สำหรับครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ก็ต้องหาเงินมาเพื่อสิ่งเหล่านี้ก่อน  ก็จะทำให้สังคมเกินความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัด ระหว่างสังคมของแต่ละครอบครัวที่ได้กล่าวมาข้างต้น เมื่อสมัยก่อนสังคมการอยู่ร่วมกัน  ยังไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมาก เริ่มแต่สังคมครอบครัว

อ่านต่อ ...