สิ่งสำคัญของกระบวนการสรรหานอกจากจะต้องทราบข้อมูลช่องทางในการสรรหาคนเข้าสู่องค์กรแล้ว  ยังต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการหาข้อมูล Demand และ Supply ในแต่ละปีด้วยเช่นกัน…

อ่านต่อ ...

ว่าการตรวจสุขภาพองค์กรนั้น กินความหมายมากกว่าเสียอีก  โดยส่วนใหญ่บริษัทที่กำลังพัฒนาองค์กรไปสู่อีกระดับหนึ่ง…

อ่านต่อ ...

การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาสู่องค์กร  คงจะต้องใช้ประเด็นในเรื่องนี้  เป็นอันดับแรกๆ  เพราะว่าโดยส่วนใหญ่  บริษัทไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในการพิจารณาให้พนักงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  แล้วจะต้องได้รับการพิจารณา การประเมินผลการปฏิบัติงาน…

อ่านต่อ ...

องค์กรสมัยใหม่มีการตื่นตัวมากขึ้น  ที่จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้และทักษะความสามารถในงาน  โดยการวางระบบประเมินศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรว่า พนักงานคนใดที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน  มากน้อยเพียงใด…

อ่านต่อ ...

การบริหารองค์กรยุคใหม่ต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะได้ดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์กร โดยเฉพาะคนที่เป็นคนเก่ง…

อ่านต่อ ...

องค์กรที่เปิดดำเนินงานมาสักระยะหนึ่ง  พนักงานและองค์กรมีอายุมากขึ้น สิ่งที่องค์กรจะต้องวางแผนในระยะยาวก็คือ จะค้นหาพนักงานที่จะมาทดแทน พนักงานที่จะใกล้เกษียณอายุอย่างไร  ซึ่งการที่บริษัทจะเลือกพนักงานที่มีศักยภาพขึ้นมาดำรงตำแหน่งทดแทน  จะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร  จึงจะเหมาะสม  และยอมรับกันทั้งองค์กร…

อ่านต่อ ...

ภารกิจสำคัญที่ท้าทายฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่จะบริหารจัดการเรื่อง คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน องค์การให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถ้าพูดถึงเรื่อง คน คงไม่พ้นการให้ความสำคัญกับกลุ่มพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานสูง หรือเป็นพนักงานดาวเด่นขององค์การ นั่นเอง สิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ…

อ่านต่อ ...

องค์กรในยุคใหม่ ผู้บริหารมาให้ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะเรื่อง การแจ้งผลการประเมินต่อลูกน้อง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย สำหรับหัวหน้างาน ที่ทำการประเมินลูกน้องแล้ว ยังต้องมีทักษะในการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องได้อีกด้วย …

อ่านต่อ ...

ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ถือว่าเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องมีความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการทำงาน วัฒนธรรมขององค์กร และคุณสมบัติของคนที่จะรับเข้ามา เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่จะต้องรับ   โดยส่วนใหญ่ก่อนที่ฝ่ายบุคคลจะรับพนักงานเข้ามาสู่องค์กร…

อ่านต่อ ...

จากที่แรงงานในประเทศของเราขาดแคลน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ต้องแรงงานแทนเครื่องจักร เพราะต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ และความชำนาญพิเศษ ที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้  จำเป็นต้องอาศัยแรงงานคนเข้ามามีบทบาทมากสำหรับธุรกิจ เช่น ธุรกิจด้านการบริการลูกค้า  ธุรกิจด้านอาหาร  ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจด้านสุขภาพ  ธุรกิจการคัดเลือกสินค้าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เช่น การเพนท์สีกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง ออกมาเป็นรูปลวดลายต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการบอกในเบื้องต้นว่างานบางอย่าง เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาทดแทนแรงงานคนได้

อ่านต่อ ...