จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ว่าการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0  นั้นภาครัฐได้ว่ายุทธศาสตร์เอาไว้  โดยมุ่งเป้าไว้ที่  3  ประการคือ  รายได้ของประชาชนสูงขึ้น มีการกระจายความมั่งคั่ง  และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ได้กำหนดไว้  จึงต้องตั้งความหวังไว้ที่  หน่วยงาน HR ให้มีการปรับตัว เตรียมข้อมูลไว้ตั้งแต่เริ่มแรก  จะได้ไม่ตกยุค 

อ่านต่อ ...

สำหรับการเตรียมความพร้อมขององค์กร นอกจากการบริหารองค์กรแล้ว สิ่งที่ผู้บริหารควรคำนึงถึง ก็คือ ความทันสมัย  ความเป็นมืออาชีพ และ ความโปร่งใสขององค์กร  ซึ่งผู้เขียนมองว่า การปรับตัวเพื่อเข้าสู่องค์กรแนวใหม่ เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะว่ากระแสของโลกจาก Social ค่อนข้างแรง  วิวัฒนาการจากเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีอิสระทางแนวความคิดมากขึ้น  สามารถเป็นต้นเสียงในกลุ่มของประชากรที่เห็นด้วยมากขึ้น  ถึงเวลาแล้วที่องค์กรจำเป็นจะต้องปรับตัว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหาร  การปรับโครงสร้างองค์กรนอกจากที่จะเป็นแบบ

อ่านต่อ ...

การให้พนักงานสามารถเปลี่ยนวันหยุดได้ตามความเหมาะสม  เมื่อพนักงานมีความจำเป็นที่กรณีวันหยุด  แต่ไม่สามารถหยุดได้  เพราะอาจจะเกิดจากงานไม่เสร็จ หรือลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเยี่ยมกิจการ  เครื่องจักรเสียหายต้องทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  เป็นต้น การเปลี่ยนวันหยุดของพนักงานย่อมเกิดขึ้นได้  เพราะว่าเป็นวันหยุดของพนักงานแล้ว  พนักงานไม่ได้หยุด  จึงขออนุมัติหัวหน้าเปลี่ยนวันหยุดไปเป็นวันอื่น  ซึ่งถ้าเป็นกรณีลักษณะนี้  ก็จะสามารถเปลี่ยนวันหยุดได้ตามความเหมาะสม แต่ควรจะอยู่ภายในอาทิตย์เดียวกัน  เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาผิดกฎหมายแรงงานได้ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบ    กรณีที่ผู้เขียนได้พบจากบางบริษัทที่มีข้อซักถามจากฝ่ายบุคคลว่า  มีกรณีพนักงานเปลี่ยนวันหยุด  โดยนำวันหยุดในอนาคตมาหยุดก่อนจะได้หรือไม่  ซึ่งจะมีพนักงานได้อ้างเหตุผลถึงความจำเป็นที่จะต้องนำมาหยุดก่อน 

อ่านต่อ ...

การสัมภาษณ์พนักงานที่มีผู้ถูกสัมภาษณ์เข้ามารับการสัมภาษณ์ในองค์กรเป็นจำนวนมากที่เกิน 10  คนขึ้นไป  ทีมงานคณะกรรมการสัมภาษณ์จะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรที่ จะทำให้คณะกรรมการสัมภาษณ์  ได้สรุปผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   จากมูลเหตุที่ผู้เขียนได้พยายามให้ผู้บริหารองค์กรได้เห็นถึงความสำคัญ  ถึงกระบวนการขั้นตอนในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร  ที่เข้ามาสัมภาษณ์ภายในองค์กร  ซึ่งต้องยอมรับว่า  การที่จะนัดผู้ถูกสัมภาษณ์ได้นั้น  เป็นสิ่งที่ยากเย็น  เพราะว่าต้องยอมรับว่า  ผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่  ไม่ค่อยตรงต่อเวลา หรือบางครั้งอาจจะไม่มาตามที่ได้นัดหมายก็เป็นได้ การบริหารการสัมภาษณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราว่าถือเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทส่วนหนึ่ง และเวลาในการสัมภาษณ์ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่า  ผู้บริหารใช้เวลาในการสัมภาษณ์มากน้อยเพียงใด 

อ่านต่อ ...

มีการพิจารณากันอย่างแพร่หลาย  สำหรับเรื่อง การจัดเครื่องแบบพนักงาน  บางกระแสมองว่า คนรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Y ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  ในการจัดเครื่องแบบพนักงาน  ซึ่งมองว่าเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ ของบริษัทที่ค่อนข้างเยอะมากมาย  และเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เป็นตัวเงินสำหรับองค์กร  จัดแล้วพนักงานไม่ชอบจะจัดไปทำไม  นั่นคือกระแสของพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ สำหรับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือ  ในฐานะผู้บริหาร  ที่เป็นนายทุน  ที่จะต้องมองภาพองค์รวม  ว่าถ้าบริษัทไม่จัดเครื่องแบบให้กับพนักงานแล้ว 

อ่านต่อ ...

           การบริหารองค์กรที่ได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะองค์กรที่เกิดมานานๆ  พนักงานย่อมมีอายุเพิ่มขึ้นไปตามบริษัท ไปด้วย  ฉะนั้นการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของพนักงานที่จะต้องเกษียณอายุงาน  จึงมีความจำเป็น  เพราะว่าองค์กรต้องมีพนักงานที่ปฏิบัติงานสืบทอดในตำแหน่งดังกล่าว  ซึ่งบริษัทจึงได้มีการวางระบบการประเมินพนักงานที่จะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ที่พนักงานจะมีการเกษียณอายุงาน  โดยใช้แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินศักยภาพ  มาเป็นเครื่องมือในการวัดว่าพนักงานที่เข้าข่ายจะมาดำรงตำแหน่ง ว่าเป็นบุคคลใดบ้าง  โดยจะมีการขึ้นบัญชีไว้ประมาณ  3  คน 

อ่านต่อ ...

ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มักจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงสุด ขององค์กรเพียงผู้เดียวทั้งนี้เนื่องมาจากธุรกิจส่วนมากพัฒนามาจากธุรกิจแบบครอบครัว (Family Business) เจ้าของมักจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในทุกๆด้านเพราะทำมากับมือเองทั้งหมดมีการถ่ายทอดทางศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารสืบต่อกันมาเรื่อยๆในทุกรุ่นของตระกูลและสามารถบริหารเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องคนได้โดยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะสไตล์การบริหารจะถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเป็นสไตล์ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆไปแล้วหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) ไปแล้วก็ว่าได้ ฝ่ายบุคคลเดิมที่เกิดขึ้นในองค์กรแบบไทยๆผสมจีนมักจะเกิดจากการสร้างตำแหน่งงาน เพื่อรองรับทายาทของเจ้าของเจ้าของอาจจะมีลูกหลายคนคนโตให้คุมด้านการขายคนรองให้ดูบัญชีคนที่สามให้ดูการผลิตส่วนคนที่สี่ไม่มีที่ลงก็เลยตั้งให้เป็นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารและดูแล งานบุคคลไปด้วยและคนที่ถูกแต่งตั้งให้ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคลมักจะไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาชีพมากนัก เพียงแต่เป็นลูกหรือญาติกับเจ้าของเท่านั้นความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดของคนรุ่นก่อน ก็ได้มาเพียงบางส่วนเท่านั้น ในบางกรณีฝ่ายบุคคลเกิดขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้าของที่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยดูแล และคิดว่าเป็นงานที่สำคัญน้อยกว่าด้านการขายบัญชีการเงินในช่วงแรกๆก็มักจะทำงานประจำเช่นการหาคนการจ่ายค่าแรงงานพนักงานการดูแลความสงบเรียบร้อยในบริษัทแต่อำนาจการตัดสินใจต่างๆยังอยู่ที่เจ้าของทั้งหมดซึ่งในยุคนั้นฝ่ายบุคคลจะทำงานแบบตั้งรับ (Reactive) หมายถึงจะดำเนินการใดๆก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าของเท่านั้นจะไม่ดำเนินการใดๆนอกเหนือคำสั่งเป็นอันขาด ต่อมาธุรกิจแบบครอบครัวเริ่มเติบโตสมาชิกในครอบครัวมีไม่เพียงพอในการดูแลกิจการได้ทุกๆด้านรวมทั้งเริ่มมีการแข่งขันในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกมากยิ่งขึ้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคลเริ่มมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบข้อบังคับ การเสนอแนวทางการบริหารให้กับผู้บริหารระดับสูงมากขึ้นเพราะผู้บริหารบางส่วนเป็นมืออาชีพที่ถูกจ้างเข้ามา

อ่านต่อ ...

กรณีที่องค์กรใหญ่ ๆ  ได้เริ่มมีการตื่นตัว มากขึ้นสำหรับการรับพนักงานใหม่เข้ามา สู่องค์กร แต่พอถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ามีการผ่านทดลองงานหรือไม่ผ่านทดลองงาน จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์มาตรฐานดีว่า  จำนวนเท่าไรจึงจะเหมาะสม  ในทางปฏิบัติ ถ้าเรามาพิจารณาให้เห็นถึงประเด็นข้อเท็จจริงว่า  กรณีที่บริษัทพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน เช่น  รับพนักงานใหม่มา  100  คน บริษัทมีการประเมินผลผ่านทดลองงานทั้งหมด 100  คน 

อ่านต่อ ...

องค์กรจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของระดับหัวหน้างาน  เพื่อที่จะให้ระดับหัวหน้าไปสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับลูกน้องในสายบังคับบัญชาของตัวเอง  ซึ่งในระดับหัวหน้าสิ่งที่ต้องพึงมีของการเป็นหัวหน้าเลยก็คือ หัวหน้าต้องอ่านคนออก หัวหน้าต้องบอกคนเป็น หัวหน้าต้องเห็นคนชัด หัวหน้าต้องอ่านคนออก  หมายถึง  บทบาทของหัวหน้างานสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กร  ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจทักษะในการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่องค์กรพึงประสงค์  ฉะนั้นหัวหน้า ควรจะต้องทำความเข้าใจ ในการสรรหาคัดเลือกคน  ทักษะในการสัมภาษณ์พนักงาน เพื่อให้ได้คนเก่งและคนดีเข้ามาร่วมงานภายในองค์กร  ถ้าเลือกคนผิดตั้งแต่เริ่มแรก  ก็จะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวของหน่วยงานได้  ทักษะอันดับแรกเลยก็คือ หัวหน้าจำเป็นจะต้องเข้าใจในงานการสรรหาคัดเลือกคนเข้ามาร่วมงานเสียก่อน

อ่านต่อ ...

แบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)  ผู้เขียนควรมีความเข้าใจในความหมายของศัพท์อย่างท่องแท้เสียก่อนว่า แต่ละความหมายที่ได้เขียนลงไป หมายถึงอะไร ในบ้างครั้งการเขียนคำกริยายังบ่งบอกถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง อีกด้วย  ซึ่งได้มีการกล่าวไว้ในบทต้นๆ แล้ว เรื่อง การใช้คำกริยาให้เหมาะสมกับ ผู้ดำรงตำแหน่ง  การเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน เมื่อได้กระทำอย่างเป็นระบบแล้ว จะทำให้ผู้อ่าน หรือผู้ที่มาตรวจทำการประเมินค่างาน สามารถบอกได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานดำรงตำแหน่งอะไร

อ่านต่อ ...