คำถามในลักษณะนี้มีอยู่ในองค์การทั่วไป แต่ถ้าเป็นองค์การที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไร ก็จะรับกลับเข้ามาทำงานใหม่ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารแต่อย่างใด สำหรับบริษัทเล็กๆ มีพนักงานไม่มาก หรือเป็นบริษัทที่เพิ่งเติบโตจากธุรกิจในครอบครัว ก็จะยังไม่มีผลต่อคนหมู่มากเท่าใดนัก แต่สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะขอยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา สำหรับองค์การที่มีพนักงานอยู่ในบริษัทมากๆ หรือมีบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง จะมีผลกระทบตามมาค่อนข้างมาก กล่าวคือ สมมุติว่าถ้าเกิดกรณีพนักงาน 1 คนลาออกจากองค์การไป ไม่ว่าจะออกด้วย การเขียนใบลาออกอย่างถูกต้อง หรือ การขาดงาน

อ่านต่อ ...

ผู้เขียนเชื่อว่า นักบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ มีทั้งเทคโนโลยี มีความอุปกรณ์สะดวกและมีความพร้อมในทุกๆด้าน มากกว่า นักบริหารงานบุคคลเมื่อสมัยก่อน แต่กลับละเลยในสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่มีผลมีมูลค่าทางจิตใจสำหรับผู้สมัครงานเป็นอย่างมาก และจากการที่ได้สอบถามผู้สมัครหลายคนที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ ไม่เคยได้รับหนังสือและโทรศัพท์แจ้งมายังผู้สมัครเลยว่า ท่านไม่ผ่านการสัมภาษณ์ รอให้ผู้สมัครที่นั่งรองานมาเป็นร่วมเดือน ต้องโทรศัพท์มาสอบถาม จึงจะทราบข้อมูลว่าผลการสัมภาษณ์ไม่ผ่าน หรือรับผู้สมัครคนอื่นมานั่งทำงานแล้วเป็นเดือน ในการบริหารงานบุคคลในยุคก่อน หัวหน้าจะต้องมีการสอนงานในเรื่องนี้เป็นอันดับแรก ว่าจะต้องมีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง โดยเริ่มตั้งแต่พิมพ์จดหมายเชิญการสัมภาษณ์งานที่สำนักงาน เพราะเมื่อสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์เหมือนปัจจุบัน

อ่านต่อ ...

องค์กรหลายแห่งเกิดปัญหา ในกรณีที่พนักงานใหม่ เข้าสู่องค์กร เกิดปัญหาที่ว่า ถึงจะให้โอกาสให้ทำงาน อย่างไรก็ไม่ผ่านการประเมินการทดลองงาน แต่ก็จะเกิดปัญหาที่มีระบบการประเมินได้วางไว้ให้พนักงานใหม่ทำการทดลองงาน 120 วัน หรือบางแห่ง 180 วัน   ผู้บังคับบัญชาสายงานของพนักงาน อาจจะเกิดความไม่แน่ใจว่า สิ่งที่ทำกันอยู่ทุกวัน ถูกต้องหรือไม่ มีคำถามเรื่องนี้อยู่เสมอว่า ถ้ากรณีพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กรแล้ว พอมาทำงานสักระยะหนึ่ง การประเมินผลงานในเบื้องต้น

อ่านต่อ ...

หลายองค์กรเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องรับคนพิการเข้ามาทำงาน เพื่อที่จะต้องการได้รับสิทธิ์การลดหย่อน โดยไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการ ตามกฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2555   นี้ ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ เพียงแต่ขอความร่วมมือไปยังบริษัทต่างๆ ให้บริจาคเงินสบทบเข้ากองทุนคนพิการ   พอมาในปัจจุบันบริษัท ห้างร้านที่ไม่รับคนพิการต้องการจ่ายเงินให้กับกองทุนพัฒนาคนพิการ เป็นตัวเงิน และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ ซึ่งผู้เขียนขอบรรยายลงในรายละเอียดของ พ.ร.บ.คนพิการที่ได้ประกาศใช้ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ที่จะได้ตัดสินใจเลือกว่าจะจ่ายเงิน หรือรับคนพิการดี ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรที่จะตัดสินใจ

อ่านต่อ ...

การบริการอัตรากำลัง ขององค์กร เป็นสิ่งหนึ่ง ที่หน่วยงาน HR จำเป็นต้องทราบ และต้องทำความเข้าใจ กระบวนการทำงานของบริษัท ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อที่จะได้คำนวณอัตรากำลังได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนั่นเอง แต่ในครั้งนี้ ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่ออัตรากำลังพนักงานในองค์กร 1. จำนวนภาระหน้าที่งานของหน่วยงาน 2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน กรณีที่บริษัทมีพนักงาน ที่มีความรู้

อ่านต่อ ...

ส่วนใหญ่นักบริหารงานบุคคล ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ ทดสอบ   ว่าจ้าง รับเข้ามาเป็นพนักงาน ใบสมัครของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่คัดเลือก เพื่อนำมาเป็นเปรียบเทียบกัน ก็ถูกนำไปเก็บไว้ โดยที่ไม่ได้ใส่ใจประวัติดังกล่าวอีกเลย ซึ่งในยุคที่แรงงานค่อนข้างหายากเช่นนี้ นักบริหารงานบุคคล ควรเริ่มใส่ใจประวัติดังกล่าวนี้ใหม่ เหมือนกับวัตถุดิบ ในยุคแรกๆ ที่บริษัทนำวัตถุดิบไปผลิตสินค้าแล้ว เกิดความเสียหาย สินค้าถูกเคลมกลับคืนมายังบริษัท  สินค้าดังกล่าวก็ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ แต่พอมายุคปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญขึ้น ก็ได้คิดค้นวิธีที่จะนำสินค้าที่ชำรุดเสียหาย

อ่านต่อ ...

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องเก่าสมัยโบราณ ไม่น่าจะเกี่ยวกับการทำงานสักเท่าไร แต่ทำไม่เมื่อสมัยก่อน บางบริษัทจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับคนเอาไว้เลยว่า จะต้องไม่มีรอยสักตามตัวพนักงาน มีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรกันแน่ ความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ พอมาถึงยุคปัจจุบัน จะต้องปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ เพื่อที่จะได้ให้สิทธ์พนักงาน ที่มีรอยสักได้มาทำงานอย่างทัดเทียมกับผู้อื่นได้ จากประสบการณ์ของ ผู้เขียนเคยทำงานโรงงาน ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ผู้อ่านได้มองประเด็นในเรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารับพนักงานที่มีรอยสัก ไว้เป็นแนวคิด ประกอบการพิจารณาไว้ มีโรงงานแห่งหนึ่งที่เริ่มก่อตั้งโรงงานใหม่

อ่านต่อ ...

กรณีลักษณะเช่นนี้ มีหลายๆ บริษัทมักจะมีข้อถกเถียงกันเป็นประจำ ว่าการที่พนักงานตั้งครรภ์ ซึ่งอยู่ในช่วงการทดลองงาน บริษัทสามารถจะดำเนินการแจ้งพนักงานว่า ไม่ผ่านการทดลองงาน เพราะว่าการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ กระทำลักษณะเช่นนี้ จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ประการใด หรืออาจจะมีบางบริษัท มีการเขียนลงไว้ในข้อบังคับของบริษัท เลยว่า ถ้ากรณีพนักงานตั้งครรภ์ บริษัทอาจถือว่า กระทำการผิดกฎของบริษัท ตามที่ได้เขียนไว้ ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในช่วงที่พนักงานมาสมัครงาน และผ่านกระบวนการสัมภาษณ์แล้ว

อ่านต่อ ...

การวิเคราะห์อัตรากำลัง ภายในองค์กร ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง   ที่หน่วยงาน HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ของประเด็นต่างๆ ในองค์กรของตนเอง ว่ามีความเข้าใจลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด ส่วนงานนี้เป็นงานแรกที่หน่วยงาน HR จะต้องทำเป็นสิ่งแรก ก่อนที่จะดำเนินการทำการวางแผนอัตรากำลังคน   ถ้าหน่วยงาน HR วิเคราะห์ อัตรากำลังผิดตั้งแต่เริ่มแรก ก็จะทำให้การวางแผนอัตรากำลังผิดไปด้วยเช่นกัน ฉะนั้นข้อมูลอะไรบ้างที่หน่วยงาน HR

อ่านต่อ ...

หลายๆองค์กร อาจจะประสบปัญหากับการจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยเฉพาะระบบการจ่ายเงินเดือนในบริษัท ซึ่งในประเทศไทยเรามีการปรับเงินเดือนขึ้นค่อนข้างบ่อย ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร พนักงานก็จะวิ่งหางานที่ตนเองได้รับผลประโยชน์สูงสุด องค์กรก็ต้องพยายามรักษาพนักงานที่เป็น Talent ขององค์กรเอาไว้ จึงทำให้การดูแลพนักงานยิ่งยากกว่าเมื่อสมัยก่อน ในยุคก่อนบริษัทพิจารณาการปรับเงินเดือนพนักงานกันในช่วงปลายปี แต่พอในยุคปัจจุบันคงไม่พอ ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการขึ้นเงินเดือนพนักงานให้มีความถี่ขึ้น เพื่อป้องกันการดึงตัวจากองค์กรอื่น   ฉะนั้นระบบการจ่ายเงินเดือนก็ต้องมีความแม่นยำ มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งจะเกิดผลเสียในระยะยาวตามมา ผู้เขียนอยากจะยกตัวอย่าง

อ่านต่อ ...